Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/. дали обстоятелството, че завещанието е написано на български език и съдържа всички реквизити, изискуеми от Закона за наследството, при положение, че наследодателят владее френски език и може да напише същото на френски език и според изискванията на френския закон, доказва извършен чрез конклудентни действия избор на българското приложимо право по смисъла на чл. 22, пар. 2 от регламента; 2/. допустимо ли е такъв избор да се извършва с конклудентни действия; 3/. ако това конклудентно действие определя приложимото право да е българското, компетентен ли е българският съд да се произнася по всички въпроси за наследяването или по отношение на имотите, които се намират на територията на България; 4/. произнасянето на френския съд по отношение на компетентността предпоставка ли е българският съд да направи отказ от компетентност.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За преценка за допустимост на въззивното решение, т. е. дали въззивният съд се е произнесъл по материалноправния спор, въведен с основанието и петитума на исковата молба. (По установителен иск за право на собственост)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

не бил ясен и конкретен, а въпросът за допустимостта на иск за обезщетяване на неимуществени вреди по реда на ЗОДОВ законът уреждал изрично в смисъла, приет от въззивния съд в обжалвания акт.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кой следва да бъде конституиран по реда на чл. 227 ГПК, като правоприемник в процеса при починал ищец-универсалният правоприемник в полза на когото е оставено общо саморъчно завещание или наследниците по закон? (По иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за издръжка и гледане, при запазване вещното право на ползване върху прехвърляните идеални части от имота пожизнено и безвъзмездно, поради виновно неизпълнение на това задължение)