Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кой следва да бъде конституиран по реда на чл. 227 ГПК, като правоприемник в процеса при починал ищец-универсалният правоприемник в полза на когото е оставено общо саморъчно завещание или наследниците по закон? (По иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за издръжка и гледане, при запазване вещното право на ползване върху прехвърляните идеални части от имота пожизнено и безвъзмездно, поради виновно неизпълнение на това задължение)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

За допустимостта на иск с правно основание чл. 155, т. 3 ТЗ в хипотеза на смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството при бездействие на неговите наследници.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

„Представляват ли „имущество“ по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства по банкови сметки, включително вноски, ако същите не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период, респ към датата на предявяване на иска?“. Сочат се предпоставките предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 и 3 ГПК за допускане на касационното обжалване.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустим ли е иск на прокурор по чл. 155, т. 3 ТЗ и налице ли е правен интерес от предявяване на иск по чл. 155, т. 3 ТЗ при установена смърт на едноличния собственик на капитала и управител на ЕООД, когато в продължение на повече от три месеца в АВ при ТРРЮЛНЦ няма вписан нов управител?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

„за реда, по който се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност в хипотеза на смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството при бездействие на неговите наследници“. Във връзка с твърдението за наличие на противоречива съдебна практика частният жалбоподател се позовава на определение №564/23.12.2019 г. по ч. т. д. №2636/2019г. на ВКС, I т. о., определение №364 от 12.06.2018 г. по т. д. №608/2018 г. на ВКС, IІ т. о., определение №304 от 12.06.2015 г. по т. д. №3086/2014 г. на ВКС, IІ т. о., определение №302/28.06.2018 г. по ч. т. д. №1280/2018 г. на ВКС, I т. о. и решение №73/21.06.2019 г. по т. д. №2413/2018 г. на ВКС, I т. о.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

за допустимостта на иск на прокурора по чл. 155, т. 3 ТЗ в хипотеза на смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството при бездействие на неговите наследници. Във връзка с твърдението за наличието на противоречива съдебна практика частният жалбоподател се позовава на определение №******г. по ч. т. д. №1280/2018 г. на ВКС, I т. о., решение №73/21.06.2019 г. по т. д. №2413/2018 г. на ВКС, I т. о., определение №3281 от 09.10.2019 г. по в. гр. д. №4209/2019 г. на Софийски апелативен съд, определение №3290 от 09.10.2019 г. по в. гр. д. №4470/2019 г. на Софийски апелативен съд, определение №4091 от 01.12.2019 г. по в. гр. д. №5283/2019 г. на Софийски апелативен съд и други съдебни актове.