Годишен абонамент с 20% отстъпка! За всички потребители от 19.02 до 29.02.2024 г., включително.

Добро утро! Моля, влезте в профила си!

съдия Росица Божилова

Съдебни актове, докладвани от съдия Росица Божилова

съдия Росица Божилова

Съдебни актове, докладвани от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

по съществото на спора, с какъв акт следва да се произнесе съдът? – допълнителният селективен критерий по двата въпроса се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с ТР №104/07.09.1967 г. по гр. д.№73/1967 г. на ОСГК на ВС; 3/ Касае ли се за бездействие на кредитора, в период по-дълъг от десет години, да реализира вземането си, ако в този срок не е предприел ефективни действия в тази насока? – допълнителният селективен критерий се обосновава в идентична хипотеза, с приетото в т. 10 и т. 14 на ТР №2/26.06.2015 г. по тълк. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и с решение по т. д. №2288/2018 г. на ІІ т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2022

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Следваше ли решаващият въззивен състав да приеме представените с въззивната жалба копия на платежни документи, несъобразени по първоинстанционното дело и да допусне свидетелски показания на г-н И. Й., за установяване на факти и обстоятелства във връзка със сключените между „Търговска къща Й.„ ЕООД и „ПИБ„ АД договори и тяхното изпълнение, предвид релевираните от „КътовЕООД оплаквания, съдържащи се във въззивната жалба?; 2/ Следваше ли въззивният съд да приеме представените с молбата от 14.10.2022 г. , на диск, договори / съответно посочени / , сключени между „Търговска къща Й.„ ООД и „ПИБ„ АД и неприемането им нарушава ли чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК?; 3/ Следваше ли съдът да разгледа съдържащите се в молбата от 14.10.2022г. подробни съображения на въззивника, относно начина на погасяване на дълга, длъжен ли бе служебно да събере доказателства и да изложи в решението си мотиви, предвид твърдяната нищожност на текстове от договорите, на основание чл. 26, ал. 1 вр. с чл. 9 и чл. 12 ЗЗД, вкл. за симулативна сделка и възстановяване на „ПИБ „ АД от „А и Л Корпорация„ ООД заплатените суми по нотариален акт за покупко-продажба / съответно индивидуализиран, за закупуването на апартхотела от банката /? Нарушил ли е съдът ТР №1/ 09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. и ТР №1/27.04.2022 г. по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС; 4/ Рефлектират ли текстовете на договора за встъпване в дълг от 28.11.2012г. и на споразумението от 05.02.2016 г. и договора за откриване на специална сметка от 02.08.2016 г. във връзка с договора за финансов лизинг ог 22.02.2016 г., върху размера на дълга по договора за банков кредит от 30.05.2007г. и следваше ли съдът да изследва изпълнението по тези договори, както от страна на задължените лица, така и от страна на „ПИБ“АД, в смисъл – дали банката е отнасяла плащанията по предвидения в цитираните договори ред или в нарушение на него? Съобразена ли е нормата на чл. 20а, ал. 1 ЗЗД?; 5/ В случай, че „ПИБ“АД е нарушила този ред и неправомерно е препятствала погасяването на дълга по договора за банков кредит от 30.05.2007 г., следвало ли е съдът да отчете тези факти и обстоятелства и да приеме, че постъпвайки в патримониума на банката, макар и отнесени по други сметки, сумите са погасили именно дълга по договора за банков кредит от 30.05.2007г.?; 6/ Неприемайки представените с молбата от 14.10.2022 г. , на диск, договори / съответно посочени /, сключени между „Търговска къща Й.„ ЕООД и „ПИБ“АД, и необсъждайки в мотивите към решението възраженията на „Кътов ЕООД по начина на погасяване на дълга, нарушил ли е съдът правата на дружеството по чл. 151 ЗЗД? Допълнителният селективен критерий по всички въпроси, без последния, се обосновава общо, в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с приетото в т. 3 на ТР №1/ 09.12.2013 г. по тълк. дело №1/2013 г. и ТР №1/27.04.2022 г. по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС. По последния въпрос, в идентична хипотеза, се сочи относимо определение по т. д.№609/2019 г. на І т. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по приложението на процесуалните преклузии. Само в евентуалност е довода му, основан на чл. 513, ал. 2 вр. с ал. 1 ТЗ. При това, цитираната съдебна практика, освен че дава принципен отговор относно допустимите от авалистите възражения срещу приносител на записа на заповед, с която решението на въззивния съд не конфронтира, съдържа и произнасяне в конкретната, сочена от ответниците хипотеза на недобросъвестност/ злоупотреба с право - тълкувателната част на решение по т. д.№1588/2015г. на І т. о. ВКС, споделена в решение т. д.№84/2017 г. на ІІ т. о. ВКС, в идентична на настоящата хипотеза - непредявени срещу издателя на ценната книга вземания, основани на същата, в производството му по несъстоятелност, предвид последиците по чл. 739, ал. 1 ТЗ. Според същите, предвид самостоятелния характер на менителничното поръчителство поемателят разполага с право да упражни правата си по ефекта срещу солидарно задължените лица, като задължението на авалиста не може да се счита за отпаднало или погасено, нито с непредявяване на издателя вземането, основано на менителничния документ, имащ единствено гаранционна функция, нито дори с последващото изгубване на правосубектността на издателя. Акцентира се на безспорните последици от непредявяване вземанията на кредиторите на несъстоятелния длъжник, в сроковете по чл. 685, ал. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ – погасяване на процесуалното право за реализиране и удовлетворяване на такива непредявени вземания, а не погасяване на самото вземане.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

1/ Счита ли се за надлежно връчена на кредитополучателя и достигнала до знанието му покана за обявена от банката предсрочна изискуемост, когато същата е връчена на трето лице, което не е член на домакинството на адресата, нито живее на посочения адрес и ищецът не е ангажирал доказателства, че поканата не може да бъде връчена лично на адресата, съгласно чл. 46 ГПК? – допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, с приетото в т. 18 ТР №******г. по тълк. дело №******г. на ОСГТК на ВКС и в решения по т. д.№******г. на І т. о., т. д.№193/2018 г. на І т. о. и т. д.№665/2018г. на І т. о. на ВКС; 2/ Противоречи ли на императивното изискване на чл. 11, ал. 1, т. 10 и чл. 19, ал. 1 ЗПК клауза от договор за потребителски кредит, относно ГПР, в която същите не са изброени конкретно по вид, не е посочено стойностното им изражение, в тях са включени такси и комисионни в нарушение на чл. 10а, ал. 2 ЗПК и не е посочен разход за застраховка, нито формулата, по която е изчислен ГПР?; 3/ Когато в договор за потребителски кредит не са посочени всички конкретни разходи, от които е формиран ГПР, нито начина на формиране, от такова естество ли е липсата на тази информация, че да попречи на потребителя да прецени обхвата на своето задължение и съответно да обоснове недействителност на договора за кредит, съгласно чл. 22 ЗПК?; 4/ Следва ли да се приеме за спазен чл. 11, ал. 1, т. 10 ЗПК и чл. 19 ЗПК, ако в договора за потребителски кредит не са посочени конкретните разходи / допускания / , формиращи ГПР, но в ОУ има разпоредба относно формирането на ГПР, в която се възпроизвежда текста на чл. 19, ал. 1 ЗПК, без да се сочат конкретните разходи на потребителя, нито е посочена формулата по която е изчислен ГПР? - по последните три въпроса допълнителният селективен критерий се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие с приетото в определения по гр. д.№3182/2022 г. на ІІІ г. о., т. д.№2026/2022 г. на І т. о. и гр. д. №578/2022 г. на ІІІ г. о. на ВКС; 5/ Длъжен ли е въззивният съд, когато решава спора по същество, да обсъди всички доказателства в тяхната съвкупност и взаимовръзка, както и възраженията на страните?; 6/ Длъжен ли е съдът да следи служебно за действителност на договора, като следи за съответствието му с разпоредбите на ЗПК? - противоречие с ТР №1/27.04.2022 г. по тълк. дело №1/2020 г. на ОСГТК на ВКС и с приетото в определения по гр. д.№701/2022 г. и гр. д.№3578/2020 г. на ІІІ г. о. и решения по т. д.№504/2015 г., гр. д.№4452/2014 г. на ІІІ г. о. и гр. д.№1899/2015 г. на ІV г. о. ; 7/ Допустимо ли е съдът да приема за установени и доказани по делото факти и обстоятелства, относно начина на усвояване на сума по целеви потребителски кредит, от значение за изхода на делото, които ищецът не е посочил, нито конкретизирал в исковата молба и за тях не е представил своевременно надлежни доказателства по делото? и 8/ Допустимо ли е съдът да основава фактическите си изводи относно конкретни разпоредителни действия, с които кредитополучател е усвоил отпуснат целеви потребителски кредит, само на основание заключението на вещото лице, изготвило ССЕ, без да са представени своевременно по делото и приети, като писмени доказателства, счетоводните записвания при ищеца, които вещото лице е прегледало, но ответникът не е имал възможност да се запознае с тях и да ги оспори? – по последните два въпроса допълнителният селективен критерий е обосноваван в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК – с формално цитиране на разпоредбата.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Росица Божилова

123177 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право