Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Дискриминация

Съдебна практика на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси на защитата от дискриминация

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

с обуславящо значение за решаващата воля на съда, респ. за изхода на делото. Като израз на диспозитивното начало в гражданския процес същият има задължението да формулира този въпрос в изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, при което касационният съд не може да го извежда от неговите твърдения, както и от оплакванията му в касационната жалба, а разполага с възможността единствено въз основа обстоятелствената част на изложението да конкретизира, уточни и квалифицира посочения въпрос /ТР №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1/. Непосочването на конкретен правен въпрос, чието разрешаване е обусловило изводите на въззивния съд, по отношение на който да се преценят допълнителните основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1-3 ГПК, е достатъчно основание за недопускане на въззивното определение до касационен контрол, още повече, че в случая касаторът не се и позовава на някое от тези основания.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Пламен Стоев

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Актуални ли са постановките на т. 4 ТР №1/17.07.2001 г. при действието на ГПК, в сила от 1.03.2008 г. във всички хипотези на нередовност на исковата молба?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Мария Иванова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от компетентността на Конституционния съд на РБ, който съд в случая се е произнесъл със задължително за съдилищата решение. Съображенията на Конституционния съд са основани включително на практиката на СЕС (напр. решение по дело С-201/2008, Plantanol GmbH & Со. KG срещу Hauptzollamt Darmstadt, пар. 49; решение по дело Di Lenardo и Dilexport, присъединени дела С 37/02 и С 38/02, пар. 70 и др, решение по дело Wachauf, Hubert Wachauf v Federal Republic or Germany 5/88, [1989] 2609), поради което не остава съмнение, че оспорваната законодателна уредба не нарушава равенството пред закона, съответно и чл. 20, чл. 21 от Хартата, който именно въпрос е бил поставен от ищеца и разгледан в исковото производство. Касаторът доразвива твърдения в обосновка на исканото преюдициално запитване в насоки, които не кореспонират с явните факти, докато при фактите които следва да бъдат описани при запитването /чл. 630 ГПК/ тълкуването по първия изведен въпрос не оставя съмнение за правното тълкуване, необходимо за правилното решаване на делото /чл. 628 ГПК/. Необходимост от тълкуване на Общностното право в условията на защитата по иска с правно основание чл. 2в ЗОДОВ, не е налице в насоката на поставения по т. 3 въпрос на касатора, привързан към разпоредби на Директива (ЕС) 2019/944 на Съвета, или в насоката на поставения по т. 2 примерен въпрос на касатора, привързан към разпоредби на Директива(ЕС)2018/2001, по вече изложените съображения. И двата документа освен че регулаторно не касаят исковия период, не дават и насоки за преразглеждане на установени досега тълкувания по относимите въпроси.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емил Томов

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото. Материалноправният или процесуалноправният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното делото, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Жива Декова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

– общи основания по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, са изведени следните въпроси: 1. „Налице ли е съществено нарушение на съдопроизводствените правила недопускането на гласни доказателства по реда на чл. 266, ал. 3 ГПК пред въззивната инстанция при положение, че във въззивната жалба се съдържат оплаквания именно и срещу недопускането на свидетели за установяване на твърденията на ищеца в исковата молба, като в мотивите се първоинстанционният съд е приел, че ищецът не е доказал твърденията си?“; 2. „Недопускането на свидетели пред втората инстанция довело ли е до необоснованост на решението, след като в мотивите си въззивният съд прави предположения какво вероятно е имал предвид ищеца посочвайки че е дискриминиран на повече от един признак- включително и етнически такъв, без съдът да му е дал възможност да докаже твърденията си, поради което и в мотивите на решението си си служи с вероятности?“; 3. „Налице ли е бездействие от страна на затворническата администрация в лицето на директора на ГДИН да се произнесе с изричен индивидуален административен акт по реда на чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС по отправените молби за преместване както от страна на лишения от свобода, така и на неговия син или може, така както приема въззивният съд, че същият не е длъжен дори да разгледа тези моли?“; 4. „Налице ли е нееднакво третиране на лишените от свобода, търпящи наказание лишаване от свобода- доживотен затвор без право на замяна при специален режим при нееднакво приложение на правната норма на чл. 62, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС и довело ли е това до ограничаване на възможността на ищеца да контактува със своите роднини и близки и при изявено желание и от тяхна страна? Следва ли да се приеме, че веднъж издадена заповед за преместването от един затвор в друг е окончателна и завинаги и 3 години след нейното издаване не може да бъде издадена нова, при положение, че има молба от роднини на затворника за преместването му?; и 5. „Налице ли е нееднакво третиране на ищеца с други лица с еднакво на неговото положение и статут при положение, че на лицата посочени в исковата молба и въззивната жалба директорът на ГДИН се е произнесъл с изричен акт- заповед /без значение позитивен или негативен акт за затворника, които са получавани лично и чрез подпис/, а ищецът е бил уведомяван за съдържанието на писма- уведомления посредством началника на затвора, без изобщо същите да са му връчвани лично и то изходящи от лице, което няма правомощията да се произнася по реда на чл. 62 вр. с чл. 58 ЗИНЗС?“

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

е поставен в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК – твърди се противоречие със следните решения на СЕС: по дело С-379/2017 Societa Immobiliare Al Bosco Srl ; по дело С-139/2010 Prism Investments BV ; по дело С-420/07 Apostolides и др., от които ясно и недвусмислено личало, че същинското изпълнение на съдебно решение в друга държава членка се урежда от процесуалните норми на държавата членка по това изпълнение, включително относно срока на давността за погасяването му и важи принципът, че при изпълнение на чуждо съдебно решение с него не могат да се свързват правни последици, които не би произвело съдебното решение от същия тип, постановено директно в сезираната държава.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

по чл. 280, ал. 1 ГПК. В изявление вх.№******г., депозирано в изпълнение указанията на въззивния съд относно основанията за допускане на касационно обжалване, касаторът е заявил, че въззивният съд е изопачил фактите, приемайки, че изявлението на ответницата е, че ще се отвежда от делата му само тогава, когато са налице нужните предпоставки и е посочил, че основното му възражение - че ответницата е твърдяла, че ще си дава отвод винаги, независимо дали предпоставките за това са налице, е останало неразгледано. Твърди се, че така въззивният съд е процедирал в противоречие с практиката на ВКС, включително задължителната по ППВС №7/65г. и ТР №1/2001г. на ОСГК на ВКС, според която въззивният съд, като инстанция по същество, е длъжен да обсъди всички доводи и възражения на страните, а пропускът да го стори е съществено процесуално нарушение, което е основание за отмяна на въззивното решение.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

№2 и 3 нямат характеристиката на правни въпроси по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като са поставени общо теоретично и без изложена аргументация за връзката им с конкретни правни разрешения на въззивния съд.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ценка Георгиева

12341 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право