Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно приложението на правилата за връчване в хипотезата на задължение за уведомяване по чл. 41 ГПК. (Производство по отмяна на влязло в сила решение, постановено по иск с основание чл. 422 ГПК, във връзка с чл. 79, ал. 1, предл. първо ЗЗД, във връзка с чл. 149 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД на „Топлофикация София“ ЕАД)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд в тълкувателни решения, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд – основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.