чл. 14 ал. 1 ЗСПЗЗ

Чл. 14. (1) Общинската служба по земеделие се произнася с решение за:
1. възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Към решението се прилага скица на имота. Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.
2. възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в нови реални граници с план за земеразделяне. В решението се посочват размерът и категориите на земеделските земи и местността на землището, в която са се намирали. Планът за земеразделяне се изработва въз основа на решенията на общинската служба по земеделие след проучване, анкетиране и проектиране. Планът за земеразделяне се разработва след анкета на не по-малко от половината собственици или техните наследници. Анкетата се провежда по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Необходимостта от преработката на плана се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на министерството;
3. признаване на правото на собственост при условията на § 4-4л; в решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи.

чл. 14 ал. 1 ЗСПЗЗ

Чл. 14. (1) Общинската служба по земеделие се произнася с решение за:
1. възстановяване на правото на собственост върху земи в съществуващи или възстановими на терена стари реални граници. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността с посочване на основанията за това. Към решението се прилага скица на имота. Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението.
2. възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в нови реални граници с план за земеразделяне. В решението се посочват размерът и категориите на земеделските земи и местността на землището, в която са се намирали. Планът за земеразделяне се изработва въз основа на решенията на общинската служба по земеделие след проучване, анкетиране и проектиране. Планът за земеразделяне се разработва след анкета на не по-малко от половината собственици или техните наследници. Анкетата се провежда по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона. Необходимостта от преработката на плана се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или определено от него длъжностно лице от състава на министерството;
3. признаване на правото на собственост при условията на § 4-4л; в решението се описват размерът и местността, в която са се намирали земеделските земи.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали не е очевидно неправилен извода на въззивния съд, че никоя от страните не е твърдяла имотът да е бил внесен в ТКСЗ и съответно той не е подлежал на реституция по ЗСПЗЗ, при положение, че е констатирал, че ответниците се позовават на реституция по ЗСПЗЗ, извършена в стари реални граници с решение на ПК Стара Загора, а в първоначалната исковата молба ищците са посочили, че към момента на включване на имота в ТКЗС той е бил собственост на Ц. П. М.?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Маринова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Частен земеделски имот, за който няма данни да е отнеман юридически или фактически, може ли да бъде придобит по давност от физическо лице, установило владението въз основа на частен писмен договор за покупко-продажба, и за него приложима ли е забраната по чл. 86 ЗС и чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за значението на скицата към решението на ПК, с което се възстановява правото на собственост в съществуващи реални граници, защото съдът не е обсъдил възраженията на касатора-ответник по иска за нищожност на решението на ПК, че имота на ответника е застроен, поради което не подлежи на реституция, че няма грешка, защото парцелите са образувани от един имот. Цитирани са решения, на които обжалваното решение противоречало. Направено е искане за допускане до касация и на основание чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, като се твърди явна необоснованост на извода, че ищците се легитимират като собственици на парцели *** и ***, респективно на процесните реални части от по 40 кв. м. и 77 кв. м. и че са неправилно заснети в очертанията на ПИ с идентификатор ***.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Очевидно неправилен ли е изводът на съда, че невписан констативен нотариален акт, издаден въз основа пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ, е негодно доказателствено средство за твърдяното придобивно основание? (По положителен установителен иск за собственост против Община Казанлък)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Маринова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно задълженията на въззивният съд при изясняване на делото от фактическа страна да проследи фактите в тяхната взаимовръзка, като обсъди всички относими и допустими доказателства по делото. (По иск на основание чл. 108 ЗС за признаване за признаване на собствеността и предаване владението на поземлен имот, представляващ реална част от друг поземлен имот)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Следва ли въззивната инстанция да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и допустимо ли е съдът да основе изводите си по съществото на спора на произволно избрани от него доказателства. 2. Следва ли въззивният съд да обсъжда заключението на вещото лице заедно с другите доказателства по делото. 3. Има ли конститутивно действие решението на ПК, постановено преди изменението на чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ/ ДВ бр. 68/30.07.1999 г./, ако за описаната в решението местност няма предходен план, по който имотът на реституирания собственик да бъде индивидуализиран с номер, площ и граници, а в решението са посочени само съседите с техните имена при непълно изписване, и решението не е придружено със скица. 4. Може ли да се приеме, че реституираният имот е достатъчно добре индивидуализиран, ако същият не е описан с имена на съседи, без посочен номер по предходен план, и че процедурата по възстановяване на имота на реституирания собственик е приключила и от този момент започва да тече придобивна давност. 5. Приложими ли са ограниченията на допустимите възражения по ТР №9/07.11.2012 г. на ОСГК на ВКС по отношение на лица, които не са ползватели, основаващи своите права на пар. 4а или пар. 4б ПЗР ЗСПЗЗ. 6. Винаги ли, когато ПК е постановила последващо решение, същото е нищожно. По тези въпроси поддържат наличие на основание за достъп до касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1. Позовават се и на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, във връзка с което поставят следните въпроси: 1. Нищожно ли е последващо решение на ПК, постановено след срока по чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ, при условие, че с него административният орган се е произнесъл по възстановяване на имоти, които не са били предмет на произнасяне по предходното решение, и с последващото решение по никакъв начин не е изменил предходното решение по отношение на имотите, за които вече се е произнесъл. 2. Може ли да се приеме, че са налице условията на чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ, когато по делото са представени доказателства за извършена сделка след замяната и извършено застрояване на процесния имот при условие, че е налице оспорване на идентичността на получения по замяна имот с процесния и по делото не е установена такава идентичност. На следващо място жалбоподателите поддържат, че въззивното решение е и очевидно неправилно - основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, изр. последно ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Дияна Ценева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

е: допустимо ли е да се уважи иск с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1 ЗС, вр. чл. 54, ал. 2 ЗКИР, без да е доказан никакъв период на установено владение с начален и краен момент. Твърди се, че в случая такъв период не е посочен в исковата молба, нито е установен от свидетелите. Доводите не съответстват на данните по делото и въпросът не може да доведе до допускане на касационен контрол. В исковата молба ясно е заявено, че владението на имотите в претендираните граници се упражнява повече от 28 години, още от прародителите на ищцата П.. Свидетелските показания потвърждават това владение като сочат конкретните топографски елементи, служещи за ориентир за границите.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Следва ли въззивната инстанция да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и допустимо ли е съдът да основе изводите си по същество на спора на произволно избрани от него доказателства; 2. Когато съдебното решение е изградено върху заключение на вещото лице, което почива на предположения, а не на обективни данни, води ли до необоснованост на съдебното решение; 3. Следва ли съдът да обсъжда заключението на вещото лице заедно с другите доказателства по делото; 4. Има ли конститутивно действие решение на ПК, постановено преди изменението на чл. 14, ал. 1 ЗСПЗЗ /Дв. Бр. 68/30.07.1999 г./, ако за описаната в решението местност няма предходен план, по който имотът на реституирания собственик да бъде индивидуализиран с номер, площ и граници, а в решението са посочени само съседите с техните имена при непълното им изписване и което не е придружено от скица; 5. Може ли да се приеме, че реституираният имот е достатъчно добре индивидуализиран, ако същият е описан с имена на съседи, без посочен номер по предходен план, че процедурата по възстановяване на имота на реституирания собственик е приключила и че от този момент започва да тече придобивна давност по отношение на реституирания собственик; 6. Приложими ли са ограниченията на допустимите възражения по ТР №******г. на ВКС, ОСГК по отношение на лица, които не са ползватели, основаващи свои права по пар. 4а или пар.4б ПЗР ЗСПЗЗ; 7. Винаги ли когато ПК е постановила последващо решение, същото е нищожно; 8. Нищожно ли е последващо решение на ПК, постановено след срока по чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ, при условие че с него административният орган се е произнесъл по възстановяване на имоти, които не са били предмет на произнасяне по предходното решение и с последващото решение по никакъв начин не е изменил предходното решение по отношение на имотите, за които вече се е произнесъл; 9. Може ли да се приеме, че са налице условията, визирани в чл. 18з, ал. 3 ППЗСПЗЗ, когато по делото са представени доказателства за извършена сделка след замяна и извършено застрояване на процесния имот, при условие че е налице оспорване наличието на идентичност между получения по замяна имот с процесния имот и по делото не се установи такава идентичност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

12333 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела