чл. 365 ЗЗД

Чл. 365. С договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки.
С взаимните отстъпки могат да се създадат, да се изменят или да се погасят и правоотношения, които не са били предмет на спора. В такъв случай прехвърлянето на тия права се извършва в определената за това форма.

чл. 365 ЗЗД

Чл. 365. С договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки.
С взаимните отстъпки могат да се създадат, да се изменят или да се погасят и правоотношения, които не са били предмет на спора. В такъв случай прехвърлянето на тия права се извършва в определената за това форма.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Представлява ли рискът „забавяне на плащане от длъжника риск, включен в обхвата на застрахователен лиценз „Кредити“ по раздел II, буква „А“, т. 14, трето тире от действащия КЗ и попада ли договор за осигуряване на застрахователна защита в полза на застрахования срещу неизпълнение от страна на трето лице в обхвата на КЗ и в случай, че не, валиден ли е такъв застрахователен договор. 2. За задължението на въззивния съд, като съд по съществото на спора да определи правната квалификация на иска въз основа на заявените фактически основания и да разгледа спорното субективно материално право, индивидуализирано от основанието и петитума на иска. 3. За задължението на съда да следи служебно за редовността на исковата молба, като при констатирано несъответствие между съдържанието на исковата молба и изискванията на чл. 127 ГПК да процедира по реда на чл. 129, ал. 2 ГПК. 4. С оглед правната същност и преобразуващото действие на договора за спогодба, с която застраховател и делинквент са уредили отношенията си във връзка със суброгационното право на застрахователя, следва ли претенцията на застрахователя да бъде разгледана на основание чл. 410, ал. 1, т. 1 КЗ или на основание чл. 79, вр. чл. 365 ЗЗД и допустимо ли е възникването на вземането по чл. 410, ал. 1, т. 1 КЗ да бъде обосновано единствено с описаните в спогодбата факти. 5. Следва ли въззивният съд да разгледа и се произнесе по всички оплаквания и доводи във въззивната жалба, както и да обсъди самостоятелно всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като изложи собствени мотиви и съображения защо възприема едни, а други не. Следва ли въззивният съд въз основа на мотивирана преценка на целия доказателствен материал да изгради свои фактически и правни изводи, като отговори на оплакванията, изложени във въззивната жалба. 6. Когато препраща към мотивите на първата инстанция по реда на чл. 272 ГПК, задължен ли е въззивният съд да посочи конкретно, точно и ясно какво приема за установено относно фактическите положения, като посочи върху кои доказателства се основава приетата за установена фактическа обстановка и съответно – да изложи собствени фактически и правни констатации по делото. 7. Длъжен ли е съдът да следи за нищожност на договори, които са от значение за разрешаване на правния спор или следва да се произнесе по въпроса, само ако заинтересованата страна е направила възражение за нищожност. Спрямо въпроси трети, пети, шести и седми се поддържа, че са решени в противоречие с практиката на ВКС, по отношение на въпроси първи и четвърти – че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото, а спрямо втори въпрос – че са налице селективните основания и по чл. 280, ал. 1, т. 1, и по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от Върховен касационен съд

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

са неотносими към производството по чл. 288 ГПК, тъй като от фактическа страна, въз основа на събраните по делото доказателства, обсъдени от съда, е прието, че длъжникът по споразумението е изпълнил своите задължения по него, като е превел сумите по същото споразумение на кредитора по него. Съдът не е приел, че е налице неточно изпълнение или плащане на трето лице, поради което не е и изпаднал по отношение на правните си изводи в противоречие по посочените правни въпроси. Горното се отнася и до сочената очевидна неправилност, като касационно основание, тъй като се твърди по отношение на нея нарушение на материалния закон, каквато очевидност, с оглед установените от съда факти не е налице.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по делото.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Джулиана Петкова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/ „Дали в настоящия процес споразумението между ищеца и ответника противоречи на закона?“ – излагат се съображения, че му липсва предмет, доколкото няма логическа връзка между твърдения в иска цифров израз на щетите и посоченото основание. Сочи се също така, че споразумението противоречи на добрите нрави защото работодателят се е възползвал от по-силните си в трудовото правоотношение позиции. 2/ „Дали след като ответникът е с неустановена трудова характеристика в отношенията му с ищцовото дружество и не е доказано, че е отчетник, може да носи пълна имуществена отговорност?“. Жалбоподателят излага съображения, че първоинстанционният и въззивният съд неправилно не са допуснали счетоводна експертиза. Сочи се, че последната би установила реалното наличие или липса на щета, доколкото ако няма щета, то и процесното споразумение няма предмет и противоречи на добрите нрави, следователно е нищожно. Изтъква се, че това води до липса на мотиви и съдът се е произнесъл по процесуалноправен въпрос в противоречие с практиката на ВКС. Касаторът се позовава на решение №218/02.01.2019 г. по гр. д. №2033/2018 г. на III г. о. на ВКС и решение №190/07.02.2020 г. по гр. д. №24/2019 г. на I г. о. на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Даниела Стоянова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Каква е минимално необходимата/достатъчна форма за признание на вземане на кредитора от длъжника, за да се приеме, че същото е породило правното си действие по отношение на дължимостта, давността и другите факти и във връзка с това по какъв начин следва да се преценява изходящо от страната по спора признание на факт и следва ли то да бъде кредитирано от съда?
Длъжен ли е въззивния съд да обсъди заключението на вещото лице по делото, дори да не възприема изцяло констатациите му, но в съвкупност с останалите доказателства и може ли констатация за липсата на съдебно-счетоводна експертиза да е основание за отхвърляне на иск, или ако е считал така съдът е следвало да прояви активност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

в конкретния случай се обосновава с твърденията, че въззивният съд не е съобразил, респ. изложил мотиви, относно: 1) възражението, че дългът следва да бъде изчислен и съобразно сключените два анекса, като не се е произнесъл по доводите за действителност на същите; 2) обстоятелството, че експертните заключения не дават детайлна разбивка и съпоставка на платено към дължимо съгласно договора и анексите; 3) доводите, че процесните анекси не попадат под определението за спогодба и не могат да бъдат обявени за недействителни на основание чл. 366 ЗЗД; 4) възражението, че и при липса на обявена предсрочна изискуемост исковете следва да бъдат уважени за вземанията с настъпила към датата на формиране на силата на пресъдено нещо изискуемост.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Васил Христакиев

12319 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела