Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Има ли вещнопрехвърлителен ефект постановление за възлагане, което е издадено по публична продан, завършила след обявяването на длъжника в несъстоятелност; 2. Има ли вещнопрехвърлителен ефект постановление за възлагане, което е издадено след като разрешителното определение по чл. 638, ал. 3 ТЗ в полза на взискателя е било отменено от съда по несъстоятелността; 3. Противопоставимо ли е на кредиторите на несъстоятелността възлагателно постановление, издадено по спряно на основание чл. 638, ал. 1 ТЗ изпълнително дело и при липса на разрешително определение по чл. 638, ал. 3 ТЗ; 4. Може ли да влезе в сила възлагателно постановление, което е издадено след спиране на изпълнителното дело на основание чл. 638, ал. 1 ТЗ и докато така спряното изпълнително дело не бъде възобновено; 5. Приложима ли е разпоредбата на чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ и спрямо възлагателни постановления, издадени след настъпило на основание чл. 638. ал. 1 или ал. 4 ТЗ спиране или прекратяване на изпълнителното дело; 6. В случай, че чл. 646, ал. 1, т. 3 ТЗ не намира приложение за възлагателни постановления, издадени след настъпило на основание чл. 638, ал. 1 или ал. 4 ТЗ спиране или прекратяване на изпълнителното дело, то какъв е процесуалният ред, по който кредиторите на несъстоятелността могат да се защитят срещу подобни порочни възлагателни постановления и да бъде гарантиран реалният защитен ефект на чл. 638, ал. 1 и ал. 4 ТЗ; 7. Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички доводи на страните, които имат значение за решението по делото, включително доводите в отговора на исковата молба и в писмената защита на въззиваемата страна пред първата инстанция, както и всички релевантни факти и доказателства по делото; 8. Длъжен ли е съдът да основе правните си изводи на доказателствата по делото и да не извращава тези доказателства. Релевира се и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

обосновава допълнително основание съгласно чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. По аргумент на чл. 646, ал. 8 ТЗ действията на индивидуално принудително изпълнение чрез ЧСИ попадали в обхвата на защита на чл. 646 ТЗ.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

са решени в противоречие с решение №146 от 07.11.2013г. по т. д. №1041/2012г. на ВКС, решение №56/24.02.2018г. по гр. д. №2339/2017г. на ВКС, ГК, II г. о. Намира, че този въпрос е и от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Дали решението на едноличния собственик на капитала да разпредели дивидент в размер на цялата нетна печалба от дейността на дружеството има характер на сделка, увреждаща кредиторите или има само вътрешно-дружествени последици?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При иск на кредитор по чл. 694, ал. 3, т. 1 ТЗ, с който се оспорва като обезпечено с ипотека вземането на друг кредитор, относимо ли е спазването на правилата за предявяване и приемане в производството по несъстоятелност на вземането като обезпечено, щом ищецът с исковата си молба оспорва тези правила да са спазени, макар да не оспорва учредяването на ипотеката и нейната действителност извън производството по несъстоятелност?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се концентрира върху това дали в масата по несъстоятелността се включва недвижимият имот, предмет на невлязлото в сила постановление за възлагане, или внесената от купувача по публичната продан, съгласно чл. 496, ал. 1 ГПК, по сметка на ЧСИ преди издаване на постановлението парична сума, както и съответно тълкуване при подобни факти на нормите на чл. 646, ал. 1 и чл. 638 ТЗ.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

„1. Ограничава ли приложното поле на чл. 453 ГПК и в частност правният ефект на относителната недействителност и действието на вписването спрямо ипотекарен кредитор и взискател с вписана по-рано възбрана покупко-продажба, по която купувач е дружество, обявено в несъстоятелност по молба на продавача?“ и „2. Как следва да се тълкуват разпоредбите на чл. 638, ал. 1 и чл. 638, ал. 3 ТЗ в хипотезата, в която конкретен кредитор с вписана по-рано възбрана насочи изпълнението върху ипотекиран имот, когато след вписването на възбраната длъжникът се разпореди с имота в полза на трето лице, обявено в несъстоятелност?“ Сочи, че са налице основанията за допустимост на касационното производство, установени в чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.