Тълкувателно решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013

1. Отрицателните фактически твърдения на страните в производството по граждански дела подлежат ли на доказване, по какъв начин, как се разпределя доказателствената тежест?
2. При предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ работникът или работодателят носи доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението работникът е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение?

Определение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

относно това чие е задължението да се доказват отрицателните факти. Докато от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, било произнасянето на въззивната инстанция с атакуваното решение по материалноправния въпрос: „Следва ли неоказването на съдействие от насрещната страна в преддоговорния процес да се квалифицира като недобросъвестно поведение по смисъла на чл. 12 ЗЗД и поражда ли то преддоговорна отговорност?”

Определение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

обуславящи правните изводи на въззивния съд, като извежда основанията на чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3 ГПК за допускане на решението до касационен контрол. Хипотезисът на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК обосновава с приложените две решения на ВКС по чл. 290 ГПК (№258/25.10.2011 г. по гр. д. №144/2011 г. на ВКС, ГК, ІІ ГО и №242/ 04.11.2014 г. по гр. д. №3345/2014 г. на ВКС, ГК, І ГО); този на чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК – с тълкувателно решение №67/23.06.1986 г. ОСГК на Върховния съд. На чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК се позовава бланкетно.

Определение №****/**.**.2015 по дело №****/2014

– „ Каква е доказателствената сила на частния документ и какъв е процесуалния ред за неговото оспорване. Страната подробно е изложила оплакване за неправилност на решението, с оглед така поставения въпрос, като е поддържала, че съдът в съответствие с практиката на ВКС приел, че в частта, с която са направени изявленията на страната относно плащането на цената, нотариалният акт имал характера на частен документ, но неправилно мотивирал, че в тази част документа имал обвързваща доказателствена сила и ако не бъде опроверган по реда на чл. 193, ал. 3 ГПК съдът е длъжен да я зачете. Касаторът е заявил, че незаконосъобразно била разпределена доказателствената тежест от първостепенния съд, тъй като ищецът според доклада следвало да проведе производство по чл. 193 ГПК, като ответникът нямал задължението да установява, че е платил. Така поставен въпросът е общ и не съдържа относимост към правните изводи на въззивният съд, като становището на страната относно неправилност на акта не може да замести ясната и точна формулировка на правния въпрос, така че да бъде осъществено общото основание по чл. 280, ал. 1 ГПК. Освен това и интерпретацията на касатора по обсъжданите обстоятелства е некоректно осъществена. Въззивният съд е приел, че нотариалният акт по атакуваната сделка, съдържа нотариално заверения подпис на страната във връзка с изявлението, че е получила изцяло цената към на осъществяване на сделката т. е. акцента в случая е поставен върху това, че изявлението носи подписа на страната, която го е оспорила. Но дори и от изложението да бъде изведен релевантен въпрос, относим към обсъжданите като неправилни изводи на съда, то страната не обосновава допълнителен критерий по въпроса. Поддържано е основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като е сочено противоречие с решение №******г. о. и решение №******г. на ВКС, ІV г. о. Така цитираните решения са ирелевантни тъй като не разрешават идентични правни въпроси с поставените при разглеждания спор. Така например с решение №173/2010 г. състав на ВКС, ІV г. о. е формирал задължителна практика по въпросите – допустимо ли е установяване на различни материални права от установените с нотариалните актове, нужно ли е откриване на производството по чл. 154/ГПК /отм./когато се опровергава признато право на собственост по обстоятелствена проверка и други свързани с придобиване на недвижими имоти по давност и засягащи владението върху него. Т. е всичките тези въпроси са неотносими към разглежданите от въззивния съд, а доколкото е застъпено общо разбиране за материалната удостоверителна сила на нотариалния акт, то съдът не е приел нищо различно от мотивираното ВКС, в съвсем различна хипотеза относима към нотариалните актове, обективиращи оригинерно придобивно основание, удостоверено чрез обстоятелствена проверка. Решение 17/2012 г. на ВКС,ІV г. о. обективира задължителна практика по въпроса дали медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето е официален или частен документ и каква е доказателствената му сила т. е. въпрос изцяло неотносим към разглеждания случай. Следователно, страната не установява по поставения от нея въпрос предпоставките по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Определение №****/**.**.2015 по дело №****/2014

1. Длъжен ли е първоинстанционния съд конкретно за всеки отделен случай да посочи в доклада си по делото подлежащите на доказване факти и да укаже на страните как се разпределя доказателствената тежест за тях. 2. Представлява ли изпълнение на задължението на съда по смисъла на чл. 146, ал. 1, т. 3 ГПК даване на указание работодателят да докаже законосъобразността на уволнението.3 Длъжен ли е съдът да укаже на страните и за кои от твърдените от тях подлежащи на доказване факти, те не сочат доказателства.4. В случай когато първоинстанционният съд не е указал на страните подлежащите на доказване факти, разпределението на доказателствената тежест за тях и или за кои от тях не сочат доказателства, следва ли доказателствата за тези факти да се съберат от въззивния съд, съгласно чл. 266, ал. 3 ГПК 5. Отрицателните фактически твърдения на страните в производствата по граждански дела подлежат ли на доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест. К. не сочи допълнителен критерий за допустимост на касационното обжалване. Доколкото се позовава на противоречие с решения на ВКС, постановени при условията на чл. 290 ГПК, очевидно критерият, на който се позовава, е този по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2013

Отрицателните фактически твърдения на ищеца в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във връзка с чл. 225 КТ подлежат ли на доказване, по какъв начин, с какви доказателствени средства и как се разпределя доказателствената тежест, съответно при предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ работникът или работодателят носи доказателствената тежест да установи факта, че след уволнението работникът е останал без работа и не е получавал трудово възнаграждение ?