чл. 54 ал. 4 ЗКИР

чл. 54 […] (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.

чл. 54 ал. 4 ЗКИР

чл. 54 […] (4) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота. Заповедта се придружава от скица-проект. Заповедта за одобряване на изменението се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на заинтересованите лица, чиито права са засегнати от изменението.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. „Следва ли администрацията при процедура по разделяне на регулиран имот в резултат на съдебна спогодба да прилага императивните разпоредби на устройствения закон (ЗТСУ /отм./ и ЗУТ), когато между тях и параметрите на одобрената съдебна спогодба са налице съществени разминавания, при които новообразуваните имоти не отговарят на нормативните изисквания за минимална площ и дължина на лицевата страна по границата с уличната мрежа?“; 2. „Допустимо ли е съдебната защита чрез иска по чл. 54, ал. 2 ЗКИР да се развива в исково производство, отделно от предявен в друг процес иск за установяване правото на собственост върху същия недвижим имот?“.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Кои са белезите, чрез които може да се индивидуализира един недвижим имот, предмет на иска за делба?
При обединяване на два имота в един общ по силата на кадастралната карта, заснела и отразила новообразувания имот съгласно неговите съществуващи на място материализирани граници и заявените от страната права на собственост върху целия имот, запазват ли се правата на отделните собственици върху реални части от този имот или тези права се трансформират в съсобственост при квоти съгласно пространствения обхват на притежаваното от всеки от тях право на собственост върху отделните имоти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Какво е действието на отразяването в кадастралната карта на вида и предназначението на застроен обект, съдът обвързан ли е от него при извършване на делбата и може ли в делбеното производство при преценката за поделяемост по чл. 203 ЗУТ и обособяването на отделни обекти да се променя отразения в кадастралната карта вид на обекта по предназначение, като се съобразява и фактическото им обособяване и ползване?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Бонка Дечева

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Кои са белезите, чрез които може да се индивидуализира един недвижим имот, предмет на иска за делба?
При обединяване на два имота в един общ по силата на кадастралната карта, заснела и отразила новообразувания имот съгласно неговите съществуващи на място материализирани граници и заявените от страната права на собственост върху целия имот, запазват ли се правата на отделните собственици върху реални части от този имот или тези права се трансформират в съсобственост при квоти съгласно пространствения обхват на притежаваното от всеки от тях право на собственост върху отделните имоти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

За проверка на допустимостта на въззивното решение предвид диспозитива на първоинстанционния съдебен акт, потвърден с въззивното решение, с който се признават права и на останалите наследници на Л. К. Х., без същите да са ищци по иска за собственост и над притежавания от Н. А. обем права.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Маргарита Соколова

Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

Необходими другари ли са съсобствениците на недвижим имот в производство по чл.54, ал.2 ЗКИР /стар чл.53, ал.3 ЗКИР/ и допустимо ли е да се предявява установителен иск за собственост с твърдения за наличие на грешка или непълнота в кадастралната карта, респ. установителен иск за собственост, съединен с иск по чл.54, ал.2 ЗКИР /стар чл.53, ал.3 ЗКИР/ само от един от съсобствениците?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020

за обособяване на дяловете и възлагането им на съделителите, при съдебна делба съдът възлага обособените дялове, след като са получили идентификатори в кадастъра по реда на този закон, като съгласно чл. 54, ал. 5 ЗКИР, действал към същия момент, недействителна е доброволна делба, ако дяловете на съделителите не са получили идентификатори в кадастъра. Въззивният съд е споделил становището на първоинстанционния съд, че в случая по делото липсват доказателства, че към релевантния момент по отношение на процесния имот е имало одобрена кадастрална карта, както и извода на СРС, че от друга страна, при тълкуване на горните текстове на чл. 54, ал. 4 ЗКИР и чл. 54, ал. 5 ЗКИР следва, че съдебната делба е действителна дори и при разделяне на делбения имот и обособяването му в самостоятелни реални дялове, без последните да имат самостоятелен идентификатор (в този смисъл: решение №368/17.01.2011 г. по гр. д. №851/2009 г. на ВКС, II г. о., постановено по реда на чл. 290 ГПК).

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020

Kакви са правомощията на въззивния съд, когато с оглед особеностите на конкретния случай производството по предявен по реда на чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР (нов чл. 54, ал. 2 ЗКИР) трябва да бъде съединено с иск по чл. 108 ЗС, но това е невъзможно с оглед фазата на развитието на производството по двете дела?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

се твърди противоречие на обжалваното решение с: решение №41/9.07.2018 г. по гр. д. №1919/2017 г. на ВКС, І г. о., Тълкувателно решение №3/1993 г. на ОСГК на ВКС, решение №304/12.07.2010 г. по гр. д. №263/2010 г. на ВКС, ІІ г. о., решение №780/13.11.2009 г. по гр. д. №3024/2008 г. на ІІІ г. о., решение №1091/26.02.2009 г. по гр. д. №4227/2007 г. на ВКС, ІV г. о., решение №388/29.09.2010 г. по гр. д. №679/2009 г. на ВКС, ІІ г. о., решение №103/3.08.2012 г. по гр. д. №905/2010 г. на ВКС, І г. о., решение №196/6.02.2017 г. по гр. д. №2151/2016 г. на ВКС, І г. о., решение №167/3.07.2014 г. по гр. д. №1366/2014 г. на ВКС, І г. о., решение №286/7.11.2011 г. по гр. д. №1242/2009 г. на ВКС, ІІ г. о.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

123 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела