чл. 53 ал. 2 изр. 2 ЗКИР

чл. 53 […]
Редакция към ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.:
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
Редакция към ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.:
(2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
Редакция към ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(3)(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.
Редакция към ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

чл. 53 ал. 2 изр. 2 ЗКИР

чл. 53 […]
Редакция към ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.:
(2) (Изм. – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
Редакция към ДВ, бр. 49 от 13.06.2014 г.:
(2) При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.
Редакция към ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
(3)(Изм. – ДВ, бр. 29 от 2006 г.) Непълнотите и грешките по ал. 1, т. 1 се установяват на самото място от службата по геодезия, картография и кадастър с акт, който се подписва от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните собственици.
Редакция към ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г.:
(2) Непълнотите или грешките на основните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри се допълват или поправят по молба на заинтересуваното лице. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Допустимо ли е съдебно решение по иск с основание чл. 54 ЗКИР и с диспозитив, свидетелстващ за произнасяне по иск за факт – че е налице грешка в начина, по който в плана е отразена част от земната повърхност?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради съмнение за допустимостта на въззивния акт поради произнасяне по нередовна искова молба, както и по искова молба, за която съществува съмнение, че липсва правен интерес от предявяването ѝ. (По иск на основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Поради вероятност произнасянето на въззивния съд да е в отговор на нередовна искова молба с произтичащите от това последици по отношение допустимостта на съдебния акт. (По установителен иск за собственост срещу Държавата)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

за отделна собственост върху процесния имот, която е съществувала преди влизане в сила на плана от 1993 г. и че в този план процесният имот не е нанесен. Въпросът дали реална част от урегулиран имот може да се придобие по давност се поставя тогава, когато се придобива част от чужд имот, а в случая това условие не е налице. Ищците претендират права върху имот, който е бил самостоятелен още преди приемането на плана от 1993 г., т. е. те не твърдят да са завладели реална част от имота на ответницата. Планът от 1993 г. няма отчуждително действие спрямо спорния имот, тъй като той нито се придава по регулация към парцела на ответницата, нито се обединява с имота на ответницата в съсобствен парцел.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гълъбина Генчева

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Допустимо ли е съединяването на отрицателен установителен иск за собственост върху идеална част от недвижим имот с иск за делба по реда на чл. 212 ГПК в хипотеза, при която ответникът по иска за делба се легитимира като индивидуален собственик на целия имот, предмет на делбата, с констативен нотариален акт за собственост и по негово искане този имот е нанесен като самостоятелен по реда на ЗКИР в действаща кадастрална карта, ако предявилите иска за делба лица твърдят, че този имот е съсобствен и обособяването му като самостоятелен в кадастралната карта е извършено без тяхно знание и съгласие при включване в неговите граници на реална част от съседен имот, за който също твърдят, че е съсобствен?

Длъжен ли е и по какъв начин въззивният съд да съобрази актуалния статут на имотите, предмет на иска за делба, при постановяване на решение във фазата по допускане на делбата, в хипотеза, при която части от съсобствен имот при изменение на кадастралната карта са включени в няколко поземлени имота?

Длъжен ли е въззивният съд да прецени релевантните за спора факти, от които произтича спорното право и да изложи правни изводи, които да бъдат мотивирани и обосновани с анализ на събраните по делото доказателства.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Кои са белезите, чрез които може да се индивидуализира един недвижим имот, предмет на иска за делба?
При обединяване на два имота в един общ по силата на кадастралната карта, заснела и отразила новообразувания имот съгласно неговите съществуващи на място материализирани граници и заявените от страната права на собственост върху целия имот, запазват ли се правата на отделните собственици върху реални части от този имот или тези права се трансформират в съсобственост при квоти съгласно пространствения обхват на притежаваното от всеки от тях право на собственост върху отделните имоти?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Светлана Калинова

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Налице ли е упражнено неоснователно действие по смисъла на чл. 109 ЗС от страна на ответниците, които са изградили сграда, която съгласно влязлата в сила кадастрална карта попада в имота на ищеца, но по действащия кадастрален и регулационен план попада в имота на ответниците?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

не е изведен от решаващите изводи на въззивния съд. Водещ мотив на въззивния съд, за да приеме, че предявеният иск е недопустим, е че липсва спор за материално право, а несъответствия като изложените в исковата молба, се отстраняват по административен ред. Следователно поставеният въпрос не кореспондира с правните изводи на въззивния съд и не е обусловил крайния му извод за недопустимост на иска. Съдът не се е произнасял относно допустимост на самостоятелен иск за установяване на граници на лесоустройствен план, а и такъв петитум не е бил формулиран в исковата молба, за да може съдът да се мотивира дали го намира за допустим или не.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Милена Даскалова

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2020

Вероятна недопустимост на въззивния акт, предвид направената констатация, че произнасянето на инстанциите по съществото на спора, обективирано с потвърдения от въззивния съд диспозитив на първоинстанционното решение, свидетелства за произнасяне по иск за факт – че е налице грешка в начина, по който в кадастралната карта е отразена част от земната повърхност. (По иск с правна квалификация чл. 53, ал. 2, изр. 2 ЗКИР )

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Гергана Никова

12310 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела