чл. 49 ал. 4 СК

Развод поради разстройство на брака
Чл. 49. […] (4) При всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.

чл. 49 ал. 4 СК

Развод поради разстройство на брака
Чл. 49. […] (4) При всяко положение на делото съпрузите могат да изложат пред съда споразумение относно всички или някои от последиците на развода.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Допустимо ли е претендирането на изпълнение на задължения, възникването на които зависи от волята и действията на една от страните в спора, преди да са станали изискуеми? (По иск за бъдещо плащане на наемна цена)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Велислав Павков

Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

(материалноправен или процесуалноправен), който е обусловил правните изводи на съда по предмета на спора и по отношение на който са осъществени допълнителни предпоставки от кръга на визираните в ал. 1 на чл. 280 ГПК, както и при вероятна нищожност, недопустимост или очевидна неправилност на въззивното решение (чл. 280, ал. 2 ГПК). Съгласно дадените в ТР №1/19.02.2010 г. по тълк. д. №1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, т. 1 разяснения задължение на касатора е да формулира обуславящия изхода на спора правен въпрос, който определя рамките, в които ВКС следва да селектира касационната жалба с оглед допускането й до касационно разглеждане. Този въпрос следва да се изведе от предмета на спора и трябва да е от значение за решаващата воля на съда, но не и за правилността на съдебното решение, за възприемането на фактическата обстановка или за обсъждане на събраните доказателства. В съответствие с диспозитивното начало в гражданския процес ВКС може единствено да конкретизира и уточни поставения от касатора правен въпрос, но не може да го извежда от съдържанието на изложението, респ. от касационната жалба. Непосочването на такъв въпрос е достатъчно основание за недопускане на касационното обжалване при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Розинела Янчева

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Допустим ли е иск по чл. 21, ал. 1 СК 1985 /отм./, предявен от бивш съпруг, за признаване на изключителна собственост на придобит по време на брака недвижим имот, ако бившите съпрузи са уредили имуществените си отношения със споразумение по чл. 101, ал. 1 СК 1985 /отм./, в което са посочили, че придобитият по време на брака недвижим имот остава в обикновена съсобственост помежду им, без да определят размера на дяловете?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Веселка Марева

Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Дължи ли съдът произнасяне по всички възражения във въззивната жалба и по всяко твърдение на страната, като обсъди всяко от тях поотделно и заяви защо го приема за основателно?
Приложима ли е разпоредбата на чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД за прогласяване на нищожност на споразумение по чл. 51 от СК, постигнато между страните в приключило бракоразводно дело, поради това, че не са заявили съсобственост „при равни квоти“, а са заявили, че придобитото по времена брака остава в „обикновена съсобственост“, но въпреки заявеното от тях в диспозитива на решението при одобряване на споразумението погрешно е записано „при равни квоти“ или следва да се приеме, че е налице допусната в бракоразводното решение очевидна фактическа грешка и приложима ли е разпоредбата на чл. 247 от ГПК, след като в диспозитива на решението (в частта, в която е утвърдено споразумението по отношение на останалото след брака имущество) в обикновена съсобственост, съдът погрешно е добавил „при равни квоти“, каквото съгласие страните не са заявявали или пък следва да се приеме, че добавения, но незаявен от страните текст „при равни квоти“ представлява допусната техническа грешка, при одобрение на споразумението по чл. 51 от СК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021

Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

са решени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №3 от 15.03.2016г. по гр. д.№2526/2015г. на ВКС, ІІІ г. о, решение №65 от 30.07.2014г. по гр. д.№1656/2013г. на ВКС, ІІ т. о, решение №445 от 02.11.2011г. по гр. д.№1733/2010г. на ВКС, ІV г. о., решение №88 от 08.03.1998г. по гр. д.№910/1998г. на ВКС, ІІ г. о, решение №756/22.01.1996г. по гр. д.№809/1995г. на ВКС, І г. о., решение №32/2.03.2011 г. по гр. д. №328/2010 г. на ВКС, IVг. о., ТР №1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Ваня Атанасова

Тълкувателно решение №****/**.**.2015 по дело №****/2015

Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК 1985 /отм./, респективно чл. 23, ал. 2 СК?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017

Как се уреждат облигационните отношения между бивши съпрузи относно ползването на недвижим имот, придобит в режим на съпружеска имуществена общност, предоставен на съпруга, упражняващ родителските права с бракоразводното решение без да е определен наем на основание чл. 57, ал. 2 СК в случай, че претенцията е предявена във втората фаза на делба и неползващия съпруг не е отправил покана до ползващия по чл. 31, ал. 2 ЗС?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Камелия Маринова

Решение №****/**.**.2018 по дело №****/2017

Следва ли искът да се квалифицира като такъв по чл. 57, ал. 2 СК, когато в исковата молба са изложени факти за имуществени отношения на бивши съпрузи относно ползването на семейното жилище след развода и е заявена претенция за плащане на парична сума на неползващия съпруг?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Емилия Донкова

Определение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

1) следва ли при иск с правно основание чл. 59 ЗЗД, съдът да изложи мотиви по всички възражения на страните, както и по събраните доказателства във връзка с техните доводи, включително и със споразумението по брачното дело, в което страните са заявили, че са уредили отношенията помежду си относно упражняването на родителските права, плащането на издръжка на малолетното им дете, ползването на семейното жилище, издръжката между тях като бивши съпрузи и фамилното име на съпругата; 2) допустимо ли е предявяване на субсидиарния иск по чл. 59 ЗЗД при наличие на друг иск, с който обеднелият може да се защити /посечено е решение №59/22.04.2010 г. по гр. дело №387/2009 г. на ВКС 3) може ли да се приеме, че при съвместно съжителство с последвал сключен брак, погасяването на лизинговите вноски от страна на ищцата представлява погасен личен дълг на ответника, а не е изпълнение на нравствен дълг /сочи се решение №293 от 19.11.2013 г. на ІІІ г. о. и решение №211/23.07.2012 г. на ІV г. о./; 4) сключеното споразумение по брачното дело относимо ли е в производство по чл. 59 ЗЗД; 5) какво следва да се приема за начална липса на основание при фактическия състав на чл. 59 ЗЗД.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Марио Първанов

123 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела