Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дали с поддържането от ответника фактическо положение /съществуване на незаконен строеж/ се пречи на търсещите защита ищци да упражняват в пълен обем правото на собственост върху собствения си имот?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно определянето на дължимото обезщетение на пострадалия за причинените му неимуществени вреди от непозволено увреждане според законовия критерий за справедливост, установен с чл. 52 ЗЗД, с отчитане на всички обстоятелства по делото при определяне на паричния еквивалент на претърпените болки, страдания и душевни безпокойства на пострадалото лице.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Кой е надлежният представител на държавата като ответник по спор за собственост с предмет недвижим имот, изключителна държавна собственост, представляващ част от защитена територия на парк с национално значение по смисъла на чл. 18 КРБ и чл. 8 ЗЗТ?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

1. Длъжен ли е съдът при извършване на делбата да се съобрази с изразената от съделителите воля за получаване в общ дял на имоти, или може да я игнорира; 2. когато в исковата молба ищците са поискали поставянето в общ дял на апартамент, а впоследствие не поддържат това искане, но дават съгласие за получаване на имоти в общ дял, като останалите съделители също са изразили обща воля за получаване на имоти в общ дял, може ли да се приеме, че е възможна подялбата чрез обособяването на два дяла, или непременно трябва да се обособят дялове за всеки съделител; 3. Може ли да бъде пречка за извършване на реална делба по реда на чл. 353 ГПК обстоятелството, че делбените имоти са различни по вид, предназначение и стойност. Ако те са недостатъчни за всички съделители, но могат да бъдат поделени по групи, задължен ли е съдът да ги изнася на публична продан по реда на чл. 348 ГПК. Какво е значението на волята на страните в тези случаи - следва ли съдът да се съобрази с изразената воля, или не е длъжен. При противоречие между исканията на съделителите имат ли значение техните квоти в съсобствеността. Сочат се решения на ВКС с твърдение, че обжалваното им протворечи.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

във връзка със способа за извършване на делбата, възприет във въззивното решение, по касационна жалба срещу което е и постановеното определение по реда на чл. 288 ГПК. Във втората молба се твърди, че не е даден отговор на поставените в изложението към касационната жалба правни въпроси, както и липсва произнасяне по посоченото от касатора основание по чл. 280, ал. 2, ГПК. Иска се определението по чл. 288 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване, да бъде допълнено, като съдът следва да разгледа и посочените въпроси.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Отразяването на недвижим имот в баланса на преобразуващото се държавно предприятие и на преобразуваното дружество необходимо ли е, за да се обоснове прилагането на чл. 17а ЗППДОП /отм./, респ. чл. 1, ал. 1 Постановление №******г., и да настъпи вещнотранслативният ефект относно съответния недвижим имот в полза на преобразуваното търговско дружество; 2. Разпоредбата на чл. 17а ЗППДОП /отм./ изисква ли дворното място (имуществото), предоставено за стопанисване или управление на държавно предприятие, да е заплатено на Републиканския бюджет. Отбелязването в акт за държавна собственост, че „стойността на дворното място се дължи на Републиканския бюджет“ води ли до извода, че не е осъществен фактическият състав по чл. 17а ЗППДОП /отм./, респ. чл. 1, ал. 1 Постановление №******г., за придобиване на собственост върху дворното място от преобразуваното предприятие/дружество, на което имотът е предоставен за оперативно управление съгласно същия акт за държавна собственост; 3. Доказването, че един недвижим имот е предоставен за стопанисване или управление на държавно предприятие/дружество, може ли да бъде осъществено с акт за държавна собственост, съдържащ такъв запис, или е необходимо задължително да бъде представен актът, с който съответният недвижим имот е предоставен на предприятието за извършване на дейността му; 4. Ако при отрицателен установителен иск ищецът отрича правото на собственост на ответника и сам претендира право на собственост върху вещта, доказването от ищеца на правото му на собственост върху вещта съставлява ли доказване на правния му интерес от иска, т. е. има отношение към неговата допустимост, или е въпрос на основателността на иска; 5. Ако при отрицателен установителен иск ищецът отрича правото на собственост на ответника и сам претендира право на собственост върху вещта, в кой случай искът подлежи на уважаване – достатъчно ли е ответникът да не докаже притежаването от него на отричаното от ищеца право или е необходимо освен това ответникът да докаже, че самият той притежава твърдяното от него право; 6. При оспорване истинността на официален документ дали страната, която оспорва истинността, носи тежестта да докаже неистинността, или страната, представила документа, трябва да докаже истинността му. По първите три въпроса се сочи противоречие с ТР №4/14.03.2016 г. по тълк. д. №4/2014 г., ОСГК, ВКС, като относно втория въпрос се твърди, че е решен още в противоречие с решение №118/22.03.2012 г. по гр. д. №1370/2010 г., I г. о., а относно третия въпрос – в противоречие с решение №33/29.07.2013 г. по гр. д. №401/2012 г., I г. о., решение №987/06.01.2010 г. по гр. д. №3373/2008 г., I г. о. и решение №406/25.11.2010 г. по гр. д. №614/2010 г., II г. о. По четвъртия въпрос се сочи противоречие с решение №107/10.08.2011 г. по гр. д. №78/2010 г., I г. о., решение №186/24.10.2013 г. по гр. д. №2921/2013 г., II г. о., решение №112/01.10.2019 г. по гр. д. №4298/2018 г., II г. о., решение №220/30.12.2019 г. по гр. д. №4908/2017 г., III г. о., решение №60135/22.10.2021 г. по гр. д. №1149/2021 г., II г. о. и с решение №352/14.10.2011 г. по гр. д. №1301/2010 г., I г. о. Относно петия въпрос се поддържа, че е разрешен в противоречие с решение №60/20.02.2012 г. по гр. д. №1213/2010 г., I г. о., а относно шестия въпрос – с решение №21/26.02.2015 г. по гр. д. №5762/2014 г., I г. о., решение №121/27.07.2015 г. по гр. д. №526/2015 г., I г. о., решение №95/09.03.2012 г. по гр. д. №548/2010 г., I г. о., решение №234/01.12.2014 г. по гр. д. №1737/2014 г., I г. о., решение №162/17.12.2014 г. по гр. д. №4090/2014 г., II г. о. и др.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1. Кои права на третите лица по договор за покупко-продажба на недвижим имот се ползват със закрилата на чл. 88, ал. 2 ЗЗД и може ли лице, което не е придобило вещни права върху недвиижмия имот преди вписване на исковата молба за разваляне на договора, да се ползва от закрилата; 2. Възможно ли е лицата, които са договаряли преди вписване на исковата молба за разваляне на договора за първоначално учредяване на правото на строеж и твърдят, че черпят права от първоначалния суперфициар, да имат по-благоприятно положение от него; 3. Допустимо ли е доказването на грубия строеж да се основава на предположение, а не на удостоверяване с нормативно установените образци, издадени от компетентите органи; 4. Задължен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани доказателства и установените от тях факти и да изложи подробни съображения по доводите и възраженията на страните, както и обосновани мотиви по неприемането на изводите на първоинстанционния съд; 5. Длъжен ли е въззивният съд да съобрази разпоредбата на чл. 20 ЗЗД, касаеща тълкуването на договорите; 6. Добросъвестно ли е владение, осъществявано от лице, когато не е налице правно основание, годно да го направи собственик и може ли да се позове на кратката придобивна давност по чл. 79, ал. 2 ЗС; 7. Необходимо ли е осъществяваното владение да е непрекъснато, за да може владелецът да се позове на кратката придобивна давност.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Здравка Първанова

123165 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела