Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

1/. дали обстоятелството, че завещанието е написано на български език и съдържа всички реквизити, изискуеми от Закона за наследството, при положение, че наследодателят владее френски език и може да напише същото на френски език и според изискванията на френския закон, доказва извършен чрез конклудентни действия избор на българското приложимо право по смисъла на чл. 22, пар. 2 от регламента; 2/. допустимо ли е такъв избор да се извършва с конклудентни действия; 3/. ако това конклудентно действие определя приложимото право да е българското, компетентен ли е българският съд да се произнася по всички въпроси за наследяването или по отношение на имотите, които се намират на територията на България; 4/. произнасянето на френския съд по отношение на компетентността предпоставка ли е българският съд да направи отказ от компетентност.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато имотът е изцяло чужд, нужно ли е лицето, което е установило фактическа власт върху имота без основание, да демонстрира по отношение на собственика намерение за своене?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Очевидна неправилност на извода на съда, че сумата 20000 лв. би обезщетила ищцата за претърпените емоционални страдания, както и че тази сума би представлявала „разумно парично удовлетворение на претърпените от ищцата морални страдания“. (Иск с правно основание чл. 284, ал. 3, т. 2 КЗ /отм./ срещу сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“)