Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на съда да определи размера на обезщетението за неимуществени вреди, след като извърши преценка на всички конкретни обективно съществуващи обстоятелства от значение за точното прилагане на принципа на справедливостта.

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли при заявена от страна обективна невъзможност за представяне на доказателства в сроковете по чл. 131 ГПК, чл. 146 ГПК и чл. 147 ГПК въззивният съд при прилагане на разпоредбата на чл. 266, ал. 2, т. 1 ГПК да даде указания и да събере доказателства за твърдените извинителни причини относно основателността на направеното доказателствено искане? (По искове срещу „А1 България“ ЕАД с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2, за признаване за незаконно и отмяна на уволнението на ищеца от длъжността „Търговски консултант“)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Длъжен ли е съдът да постанови акта си след анализ на представените по делото доказателства в съвкупност, а не изолирано и на тази база да обоснове крайните си изводи; за това може ли съдът да изненадва страните с решението си и едва с него да посочва, кои въпроси са съществени за спора и кои от тях са били спорни и за това може ли въззивният съд да постанови решението си въз основа на факти, които не са били наведени от страните в производството?

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Към кои правила следва да приложи съдът, за да определи справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди по иск с правно основание чл. 2б ЗОДОВ, причинени с нарушаване на правото по чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, дали националните такива или стандартите, установени в практиката на ЕСПЧ по прилагането на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС в аспекта на правото на решаване и приключване на делото в разумен срок?
(По иск срещу Прокуратурата на Република България, на основание чл. 2б, ал. 1 ЗОДОВ за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, причинени от нарушаване на правото за разглеждане и приключване в разумен срок на следствено дело)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства?
Може ли въззивният съд да приеме за недоказани факти от значение по делото, които първоинстанционният съд не е посочил като ненуждаещи се от доказване, без да изготви нов доклад?
Длъжен ли е съдът да формира вътрешното си убеждение като прецени всички обстоятелства по делото при спазване на научните, опитните и логическите правила?
(По отрицателен установителен иск на основание чл. 124, ал. 1 ГПК от физическо лице срещу „Електроразпределение Север” АД за недължимост на допълнително начислена електрическа енергия)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Кой следва да бъде конституиран по реда на чл. 227 ГПК, като правоприемник в процеса при починал ищец-универсалният правоприемник в полза на когото е оставено общо саморъчно завещание или наследниците по закон? (По иск с правно основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, за разваляне на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължението за издръжка и гледане, при запазване вещното право на ползване върху прехвърляните идеални части от имота пожизнено и безвъзмездно, поради виновно неизпълнение на това задължение)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Има ли задължение въззивният съд да изпълни изискването на чл. 235 ГПК, ал. 2 и ал. 4 като изложи мотиви, в които да обсъди твърденията на ищеца, въведени в исковата молба и неоспорени от ответника и доказателствата, за да обоснове решението си на приетите за установени обстоятелства по делото и изводите му в тази насока да намерят отражение в мотивите на въззивното решение?
Достатъчно ли е за доказване на предпоставките по чл. 152 ЗЗД, установяването по делото на поредица от кумулативно дадени обстоятелства-индиции (косвени доказателства) или доказването по този иск става само с главни (преки) доказателства?
(По иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД, във връзка с чл. 152 ЗЗД, за прогласяване на нищожността на сключения между страните договор за продажба на апартамент)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задължението на съда да извърши проверка на заключението на допуснатата и изслушана по делото експертиза с оглед неговата обоснованост, достоверност и документираност, както и да прецени същото с оглед на всички събрани по делото доказателства и за доказателствената сила на заключенията на вещите лица относно здравословното и психично състояние на лицето в производствата по чл. 31 ЗЗД.
(По иск с правно основание чл. 31, ал. 2 ЗЗД, във връзка с чл. 31, ал. 1 ЗЗД за унищожаване на договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съда при преценка дали наложеното наказание съответства на тежестта на нарушението да обсъди всички критерии по чл. 189, ал. 1 КТ и по специално поведението на служителя?
Може ли критерият по чл. 189, ал. 1 КТ - поведението на служителя - да има преимуществено значение при преценката на тежестта на наложеното дисциплинарно наказание и да доведе до по тежко такова?
(По искове срещу „Консентрикс Сървисиз България“ ЕООД с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1 и т. 2 за признаване за незаконно и отмяна на уволнението от длъжността „оператор център за обаждания на немски клиенти, проект Майкрософт Ексбокс“ на основание чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ - отказ да заеме предложената подходяща работа при трудоустрояване, във връзка с чл. 187, т. 8 КТ, пр. 1 и чл. 190, ал. 1, т. 4 КТ, пр. 1)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Подлежат ли на установяване факти, които не са включени в предмета на доказване от първоинстанционния съд с доклада по делото и въззивният съд може ли да приеме за недоказан факт от решаващо значение за делото, който първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещ се от доказване и без преди това да е уведомил страните, че го счита за спорен по делото и, че е включен в предмета на доказване? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и за това кои са юридическите факти, съдържащи се в хипотезата на чл. 55 от ПИКЕЕ и обуславящи обективната имуществена отговорност на потребителя на електрическа енергия към електроразпределителното дружество за заплащане на количеството електрическа енергия, измерена в неизведен на дисплея регистър? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Правно значим ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред точния времеви интервал, в който това количество енергия е измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър, както и причините за това, а също така правно значимо ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред доказването на изпълнението на други задължения на разпределителното дружество, които не са предвидени в хипотезата на чл. 55 от ПИКЕЕ? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

докладвано от съдия Димитър Димитров

123102 >>>
Търсене

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Модул "ГПК"

Отговорът на въпроса, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

ВЕЧЕ СЪМ АБОНАТ (ВХОД) АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела