Добра нощ! Моля, влезте в профила си!

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2024

докладвано от съдия Наталия Неделчева


Анотация

Въпрос

обусловили решаващите му изводи, които са от значение за изхода по делото, част от които са решени в противоречие с практиката на ВКС, а друга част са и от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Излага, че са налице основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване на решението, както и очевидна неправилност на същото. Счита, че съдът неправилно е обсъдил и събраните по делото доказателства, в резултат на което е достигна до погрешен извод за неоснователност на предявените от него искове. По изложените съображения моли, след като бъде допуснато касационно обжалване на решение №211/18.10.2023г., същото да бъде отменено като неправилно и вместо него да се постанови друго решение по същество на спора, с което предявеният иск да бъде уважен изцяло със следващите от това законни последици. В изложението на касационните основания, са формулирани следните материалноправни и процесуалноправни въпроси: 1. Предявяването на установителен иск за собственост от владелеца на недвижим имот прекъсва ли придобивната давност? При липсата на предявен насрещен иск за собственост от носителя на материалното право на собственост в същия исков процес, продължава ли да тече придобивната давност и по време на висящността на делото по предявения от владелеца иск за собственост? като се твърди, че този въпрос е решен в противоречие с практиката на ВКС в решение №99 от 10.05.2013г. по гр. дело №681/2012г., според която прекъсването на давността в хипотезата на чл. 116, б. б ЗЗД се свързва винаги с действия на носителя на спорното материално право, насочени срещу лицето, което би могло да се позове на погасителна или придобивна давност, а не обратното, като в този смисъл ищецът не може да прекъсне собствената си придобивна давност, която може да бъде прекъсната единствено с насрещен иск на собственика на вещта. Счита, че неправилно въззивният съд, отчитайки само времето до 22.12.2021г., когато е предявен искът за собственост срещу ответницата Е. А., е приел, че сроковете за придобивна давност по чл. 79, ал. 1 и ал. 2 ЗС не са изтекли, без да отчете времето след тази дата до датата на постановяване на решението си, през което давността продължава да тече, тъй като ответницата не е предявила насрещен иск, с който да я прекъсне. В този смисъл към 18.10.2023г. срокът на кратката придобивна давност в полза на ищеца е изтекъл и съдът е следвало на основание чл. 235, ал. 3 ГПК да го съобрази. Твърди, че придобивната давност на ищеца не е прекъсната с извършения въвод по изп. дело №132/2020г. по описа на СИС при КРС, тъй като въводът е извършен срещу предишния владелец - В. П. С., а по делото се установява, че ищецът е продължил да владее имотите и след този въвод, тъй като се касае за земеделска земя, която не се ползва в реални граници. Следващият въпрос: 2. Изгубването на действието на вписаната искова молба съгласно чл. 115, ал. 2 ЗС води ли до промяна в качеството на владението върху спорния недвижим имот от недобросъвестно в добросъвестно и ако да, за кое време - от предявяване на исковата молба до вписване на решението по нея или от изтичане на шестмесечния срок за отбелязване на решението до вписването му в службата по вписвания? касаторът счита, че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на т. 4 ТР №1 от 19.02.2009 г. по тълк. д. №1/2009 г., ОСГТК на ВКС, тъй като е необходимо формиране на съдебна практика предвид празнотата в закона. Доколкото владението е фактическо състояние, а нормата на чл. 115, ал. 2 ЗС свързва вписването на исковата молба с непротивопоставимост на действията по разпореждане с права след извършването му, касаторът поставя въпросът за действието на вписването при прехвърляне на владението и по-конкретно дали новият владелец има качеството на добросъвестен или не. Посочва, че според константната практика на ВКС, въпреки оповестителното действие на вписването, не следва да се приема, че само от този факт всяко трети лице, придобило права върху такъв имот се явява недобросъвестно, а следва да се установи по безспорен начин, че е знаело за възникналия правен спор относно собствеността на конкретния недвижим имот, като счита, че същото положение важи и за владелеца, който в общия случай придобива владението на някакво правно основание, било сделка или друго с предишния владелец. Счита, че с изгубването на действието на вписването на исковата молба, с обратна сила отпадат правните последици от вписването, тоест от момента на вписването, а не от момента на изтича на шестмесечния срок по чл. 115, ал. 2 ЗС, а постановеното решение ще има действие за трети лица от деня, в който е вписано съгласно чл. 115, ал. 4 ЗС. Третият въпрос: 3. Владелецът на недвижим имот, който същевременно е и частен правоприемник на предишния владелец, но основава правата си на собственост на изтекла в негова полза придобивна давност, явява ли се добросъвестен, след като е придобил владението преди вписване на решението, с което по отношение на прехвърлителя му е признато със СПН, че не е собственик на имота и при изгубило действието си вписване на исковата молба на основание чл. 115, ал. 2 ЗС? се поставя във връзка с предходния и според касатора също е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. Излага, че доколкото придобиваната давност е оригинерен способ за придобиване на вещни права, то при него съдът не следва да се позовава на предходни съдебни решения, отричащи правото на собственост на предходния владелец. Твърди, че владението му е добросъвестно, тъй като го е придобил на правно основание годно да го направи собственик и без да знае, че неговият праводател не е собственик, т. к. към датата на сделката решението, с което са отречени правата на неговия праводател, не е било вписано в службата по вписвания. Отделно от горното, счита, че е налице и основанието по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, а именно очевидна неправилност на въззивното решение, състояща се в явна необоснованост на фактическите констатации на въззивния съд, поради грубо нарушение на правилата на формалната логика и на основополагащи принципи на съдопроизводството. Счита, че в пълно противоречие с точния смисъл на закона е приел, че влязлото в законна сила решение по гр. дело №804/2015 г. на ВрОС, по което страна е бил праводателят на ищеца, има действие и поражда сила на пресъдено нещо и спрямо него на основание чл. 298, ал. 2 ГПК, поради настъпилото частно правоприемство, без да съобрази, че същото решение не е отбелязано в имотния регистър към вписаната искова молба в срока по чл. 115, ал. 2 ЗС, поради което това вписване е изгубило своето действие и по аргумент от разпоредбата на чл. 226, ал. 2 ГПК, решението е непротивопоставимо на ищеца Д. Г. М..

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати.

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и четвърта година в състав:

Председател: Светлана Калинова

Членове: Гълъбина Генчева

Наталия Неделчева

като изслуша докладваното от съдията Неделчева к. гр. дело №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх. №******г. на Д. М. Г., чрез адв. Вл. Ч. срещу Решение №******г. по в. гр. д. №******г. по описа на ОС – Враца, с което е отменено първоинстанционното решение, като е постановено ново, с което предявените от него срещу Е. К. А. искове за признаване за установено, че той е изключителен собственик на поземлен имот с идентификатор [№******г.[№]., Акт №103, том 3/2020г. на Служба по вписванията-К. вписване на съдебно решение за признаване на Е. К. А. за собственик на 1/8 идеална част от описаните имоти, са отхвърлени ...

Модул "ГПК"

Съдебният акт, който искате да прочетете е част от съдържанието с добавена стойност на "Българското прецедентно право" – Модул "ГПК", което е достъпно само за абонати. Той включва над 150 000 съдебни актове на Върховния касационен съд, Гpaждaнcĸa и Tъpгoвcĸa ĸoлeгии с анотирани правни норми и обобщения на най-важните правни изводи.

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да се абонирате за Модул "ГПК".

АБОНИРАЙТЕ СЕ

Колко струва?

Абонаментът за "Българското прецедентно право" е на цената на едно кафе - 0.60 лв. на ден!**

Вижте всички абонаменти планове

** Осреднена цена абонамент с функционалност "Стандарт" за модули "ГПК"/"НПК".

В случай, че не сте сигурни какви ползи ще Ви донесе абонамента, можете да заявите напълно безплатен и неограничен пробен достъп за 7 дни*

ПРОБВАЙTE БЕЗПЛАТНО

*Пробният достъп е еднократен и предназначен само за нови потребители, които нямат профил в системата. Активирането му подлежи на предварително одобрение от редакторите ни.


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Пособия

Следете за обновления Добавете в Бележника

Намерете свързан съдебен акт по номер/година на делото:

Въведете само основните думи/цифри от израза, който търсите. Избягвайте съюзи и предлози като "и", "или", "от", "на", "по", "за" и др.

Пример 1: Ако търсите практика за израза "погасяване на право на строеж по давност", въведете само "погасяване право строеж давност".

Пример 2: Ако търсите конкретен съдебен акт, напр. "Решение №129/25.07.2019 г. по гр. д. №4280/2018 г.", въведете само номера и годината на делото или на акта: "4280/2018" или "129/2019".
Обикновено, търсеният от Вас акт ще бъде сред бързите резултати, появяващи се непосредствено под полето за търсене.

Споделяне

Прочетени

Отзиви от нашите клиенти

Поздравления за полагания труд на целия екип на "Българско прецедентно право", който винаги съумява да предостави актуална информация по иначе променливата съдебна практика! Всичко написано е ясно, точно и разбираемо!
Продължавайте в същия дух и винаги се стремете към още по-голямо усъвършенстване!
Успех!

– Бети Дерменджиева, адвокат

Много полезно, държите винаги информиран за най-новите решения на ВКС! Лично аз съм се абонирала и получавам на електронната си поща цялата нова практика на върховната ни съдебна инстанция. Препоръчвам "Българско прецедентно право" на всички колеги!

– Десислава Филипова, адвокат

Всеки трябва да го има. Е, не всеки, само който истински упражнява професията.

– Валентина Иванова

Поздравления за екипа! Винаги представяте най - новата и интересна съдебна практика! Изключително полезни сте и ви следя с интерес!

– Христина Русева, адвокат

Dictum - Pro Bono

Получавайте най-важното от съдебната практика във Вашата електронна пощенска кутия.

Newsletter Form (#1)

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за безплатния ни информационен ни бюлетин Dictum Pro Bono, за да получавате актуална информация за практиката на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела


Българското прецедентно право