Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

докладвано от съдия Николай Иванов


Анотация

Въпрос

– общи основания по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване, са изведени следните въпроси: 1. Когато прехвърлителят не е могъл да овеществи правото си на ползване върху прехвърления недвижим имот, това следва ли да бъде отчетено от решаващият съд при отчитане цената, на която е прехвърлен имота с оглед, установените в разпоредбата на чл. 40 ЗЗД елементи?; 2. Установените по делото факти, че прехвърлителя е бил тежко болен и в това състояние е извършил прехвърлянето, следва ли да се приеме като злоупотреба и превишаване правата на купувача, възползвайки се от състоянието на продавача?; 3. Съзнаването, че прехвърлителят е тежко болен и очевидно края му е близък и не му предстои да живее много с оглед установените по делото факти за заболяването му, водят ли до извода, че приобритателя по договора - едновременно пълномощник по договора и купувач е действал във вреда на упълномощения?; 4. Фактическият състав на чл. 40 ЗЗД съдържа два елемента - договаряне във вреда на упълномощения и споразумяване между купувач и пълномощник. Достатъчно ли е да са налице тези два елемента, за да се прецени основателността на иска, или следва да се обсъждат и неотносими към правната хипотеза обстоятелства?; 5. Следва ли съда да обсъжда факти и обстоятелства, които не касаят конкретната правна хипотеза, вкл. отнасяйки ги като елемент от доброжелателството на купувача, за да гледа продавач?; 6. Така постановеното решение с посочените мотиви в разрез ли е с решение №439/20.03.2012 г. по гр. д. №23//2011 г. на ВКС, I ГО; решение №21/24.03.2015 г. по гр. д. №3529/2014 г. на ВКС, IV ГО; решение №361 от 16.112011 г. по гр. д. №1077/2010 г. на ВКС, IV ГО, с които е възприето, че представителят следва да осъществи предоставената му представителната власт с грижата на добър стопанин?; и 7. Следва ли да бъдат отчетени и фактите, настъпили скоро след извършване на прехвърлителната сделка - настъпилата скорошна смърт на упълномощения, почти веднага след прехвърляне процесният имот? Сочи се наличие на основания за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК. Поддържа се, че въззивното решение е постановено в противоречие практиката на ВКС: решение №934 от 13.09.2010 г. по гр. д. №3657/2008 г. на ВКС, IV ГО; решение №117 от 12.07.2017 г. по гр. д. №5654/2015 г. на ВКС IV ГО; решение №841 от 19.01.2010 г. по гр. д. №3530/2008 г. на ВКС, IV ГО.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети октомври през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Николай Иванов гражданско дело №******[/aam]******година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от И. В. Т., чрез адв. Ю. О. от АК - Д., против въззивно решение №******[/aam]******г, постановено по в. гр. д. №******[/aam]******г. по описа на Окръжен съд - Добрич, с което е потвърдено решение №******[/aam]******г. по гр. д. №******[/aam]******г. на Районен съд -Добрич, с което са отхвърлени предявените от И. В. Т. срещу М. С. С. и С. М. С.: иск с правно основание чл. 40 ЗЗД за прогласяване на недействителността на договор за покупко - продажба, обективиран в нотариален акт №.., том III, рег. №...., нотариално дело №..... на нотариус с рег. №... в регистъра на Нотариалната камара, вписан с вх. рег. №9362, акт №..., том..., нотариално дело №... на Службата по вписванията - Д., с който на 01.10.2015 г. първата ответница в качеството си на пълномощник на наследодателя на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация