Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum – “ГПК” Плюс – 27 март 2024 г.

Поредица Dictum – “ГПК” Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационното издание за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Предвижда ли Закона за публичните предприятия допълнителни предпоставки (материално-правни условия) към фактическия състав на правото по чл. 328, ал. 2 КТ, когато работодателят е публично предприятие по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПП?

Публичните предприятия са юридическите лица по чл. 2, ал. 1 ЗПП. Те се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото за постигане на целите по чл. 5 ЗПП, които обслужват публичен интерес. Органите им за управление и контрол са предвидените в приложимия закон според организационната форма на тяхното учредяване. В глава V ЗПП и ППЗПП са специалните изисквания към управителя, респ. към управляващия член на колективния орган, с когото се сключва договорът за управление на публичното предприятие – за несъвместимост (чл. 20 ЗПП) и конкурс (чл. 21, ал. 1 ЗПП). Те са гаранция, че управлението се възлага на лице с висок професионализъм и нравствени качества и от нормативен акт не произтичат пречки за изпълнението на договора. Съдът по иска за незаконно уволнение не разполага с компетентност да ги провери. Това е правомощие на органа, оправомощен да сключи договора за управление.

Договорът за управление е винаги срочен. Срочен е и договорът за управление на публично предприятие (чл. 53, ал. 1 ППЗПП). Законът допуска да е под прекратително условие, включително с цел да се проведе изискването за конкурс по чл. 21, ал. 1 ЗПП, но правото по чл. 328, ал. 2 КТ възниква и когато лицето, с което е сключен, е назначено временно, до сбъдване на бъдещо събитие/до провеждане на конкурса.

Всеки договор за управление на предприятие е двустранен и каузален. Неговото основание/кауза/целта, към която е насочен, е лицето, на което е възложено управлението, на свой риск и с грижата по чл. 281 ЗЗД да постигне оптимален резултат. Договорът за управление на публично предприятие е със специфичното основание/кауза – постигане на финансовите и нефинансови цели, заложени в бизнес програмата. Това е и основното задължение на лицето, на което е възложено управлението. Виновното неизпълнение е основание за предсрочно прекратяване и за освобождаване от длъжност (чл. 24, ал. 2 ЗПП и чл. 53, ал. 4 ЗПП). От тази особеност/характеристика на договора за управление на публично предприятие обаче не произтича изискване на служителя, чийто трудов договор се прекратява по чл. 328, ал. 2 КТ, да са възложени ръководни функции, които се свързват пряко с целите в бизнес програмата. Необходимо е да е служител от ръководството на предприятието в смисъла, дефиниран в пар. 1, т. 3 ДР КТ и разяснен в практиката на Върховния касационен съд, и правото по чл. 328, ал. 2 КТ да се упражни в 9-месечен срок след започнатото изпълнение на договора за управление. То започва веднага, освен ако нормативен акт предвижда отлагане.

Чл. 328, ал. 2 КТ предоставя на лицето, с което е сключен нов договор за управление, възможност да постигне резултата, за който се е задължило и за който носи имуществена отговорност, чрез свой ръководен екип, т. е. да бъде подпомогнато от лицата, за които вярва, че притежават необходимите ръководен капацитет, професионализъм и опит.

Terms

Решение №****/**.**.2024 по дело №****/2021

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от т. решение №2/26.06.2015 г. по т. дело №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?

Погасителната давност не тече докато трае изпълнителният процес относно вземането по изпълнителни дела, образувани до приемането на 26.06.2015 г. на Тълкувателно решение №2/26.06.2015 г. по т. д. №2/2013 г., ОСГТК, ВКС.

Terms

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Представляват ли възнаграждение за труд добавки, изплащани за задоволяване на социално-битовите и културните потребности на работника или служителя по чл. 294, т. 7 КТ?
Средствата за задоволяване на социално-битовите и културните потребности на работника или служителя елемент ли са от брутното трудово възнаграждение?
Предоставянето в натура от работодателя на СБКО, талони за храна и абонаментни карти за градския транспорт, включват ли се в базата за определяне на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ?

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Недопустимо ли е искането за производството по чл. 247 ГПК, с което всъщност се цели изменение на въззивното решение в частта за разноските съгласно чл. 248 ГПК, срокът за което е изтекъл?

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Как следва да се прилага принципа на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и критериите за определяне на размера на дължимото обезщетение за претърпени неимуществени вреди от причинена в резултат на деликт смърт в хипотезата на предявен пряк иск срещу застраховател и кои са критериите, които трябва да се съобразяват при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди?
Липсата на посочване и анализ, както и на съобразяване в достатъчна степен на задължителни критерии по приложението на чл. 52 ЗЗД, при условията на предявен пряк иск срещу застраховател, представлява ли нарушение на принципа на справедливост при определяне на справедливо по размер обезщетение в нарушение на задължителното ППВС №1/25.05.1961 година?

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Определение №****/**.**.2024 по дело №****/2023

Следва ли съдът да вземе отношение и да обсъди всички доводи и възражения в молбата по чл. 247 ГПК за отстраняване на очевидна фактическа грешка, както и да изложи мотиви защо счита твърденията на молителя за неоснователни?
Следва ли актът по чл. 247 ГПК да съдържа обсъждане на всички доводи и възражения в молбата за отстраняване на очевидна фактическа грешка, както и обосновани и последователни мотиви защо съдът счита твърденията на молителя за неоснователни?

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Българското прецедентно право