Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum – “ГПК” Плюс – 31 юли 2023 г.

Поредица Dictum – “ГПК” Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?

С т. 1 на Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023г. по тълк. д. №1/2020г. на ОСТК на ВКС се прие, че при смърт на едноличния собственик на капитала, който е и управител на едноличното дружество с ограничена отговорност, и при бездействието на наследниците му по смисъла на чл. 157, ал. 1, пр. последно ТЗ, дружеството се прекратява по реда на чл. 155, т. 3 ТЗ вр. чл. 154, ал. 1, т. 5 ТЗ, т. е. по иск на прокурора. Разрешението е мотивирано с това, че разпоредбата на чл. 157, ал. 1 ТЗ относно момента и/или реда за прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала не трябва да се тълкува сама по себе си и изолирано, а в максимално съответствие със законовата регламентация, уреждаща ликвидацията на дружеството и отразяването на тези обстоятелства в ТРРЮЛНЦ. С оглед горното и предвид посочените в чл. 157, ал. 1 ТЗ отрицателни условия за прекратяване на ЕООД е изведен извод, че смъртта на едноличния собственик на капитала не е абсолютно, пряко и автоматично действащо прекратително основание, а единствено относително и непряко такова, тъй като зависи от наличието на две отрицателни предпоставки – да не е предвидено друго в учредителния акт или наследниците да не са поискали продължаване на дейността на дружеството. Прието е, че липсата на изявление в посочения смисъл води до състояние на висящност и очакване, което е пречка предвиденото в разпоредбата на чл. 157 ТЗ прекратително основание да прояви действието си. Следователно в периода от смъртта на собственика на капитала до волеизявлението за продължаване на дейността по смисъла на чл. 157, ал. 1, предл. последно ТЗ дружеството не може да се счита за прекратено. След като дружеството не се прекратява с обективния факт на смъртта на едноличния собственик на капитала, едновременно и негов управител, остава открит пътят за прекратяването му от съда по реда на чл. 155, т. 3 вр. чл. 154, ал. 1, т. 5 ТЗ – по иск на прокурора, поради това че в течение на три месеца дружеството няма вписан управител. Разпоредбата на чл. 155, т. 3 ТЗ е приложима и без да се тълкува разширително, доколкото смъртта на управителя на ЕООД, лишаваща дружеството от дееспособност, е идентична по правни последици с липсата на вписан в регистъра управител. Причините, поради които дружеството е без управител /дали същото има волеобразуващ орган, който бездейства, или няма такъв/, са без значение за основанието на иска. Производството за прекратяване на дружеството по съдебен ред не застрашава упражняването на правата на наследниците, които искат да продължат дейността на дружеството по смисъла на чл. 157, ал. 1 ТЗ. На първо място, искът по чл. 155, т. 3 ТЗ подлежи на отхвърляне, ако до приключване на устните състезания пред инстанциите по същество наследниците конституират органи на дружеството и впишат нов управител. На следващо място, наследниците могат да се ползват и от изрично предвидената в закона възможност за продължаване на дейността на вече прекратеното дружество в производството по ликвидация, съгласно правилото на чл. 274, ал. 1, изр. последно ТЗ.

Terms

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За характеристиките на „началото на писмено доказателство“.

„Началото на писмено доказателство“ е този документ в който привидността не е призната, но са обективирани други изявления, които създават вероятност сделката да е привидна. Прието е, че това е писмено волеизявление на страна по сделката за факт, който не установява пряко наличието на симулативно волеизявление, а е косвено доказателство, което само по себе си не е достатъчно да докаже симулацията при условията на пълно и главно доказване. Писмените нареждания за превод на суми съставляват изхождащо от страната по сделката доказателство правещо вероятно твърдението за симулация на цената, поради което са „начало на писмено доказателство“ по смисъла на чл. 165, ал. 2 ГПК.

Terms

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Oчевидна неправилност на извода, че правото на собственост върху спорния имот е било надлежно възстановено в полза на наследниците на И. Г. С. с постановеното през 1994 г. решение на ОСЗ – Георги Дамяново. (Съдът е приел, че собствеността е възстановена въз основа на скица и удостоверение по чл. 13, ал. 5 и 6 ЗСПЗЗ, с които възстановеният имот бил достатъчно индивидуализиран. Данните по делото сочат, че процедурата по чл. 11, ал. 4 ППЗСПЗЗ по определяне на застроената и незастроената част от б. имот пл.№191в кв. 33 по плана от 1920 г. е проведена през 2010 г. Няма данни след този момент ОСЗ да е постановила решение за възстановяване на правото на собственост върху незастроената част от имота въз основа на скица и удостоверение, издадени от техническата служба на общината. Нещо повече, в свое писмо от м. април 2021 г, представено пред въззивния съд, е удостоверила, че няма постановено решение поради непредставяне на скица и удостоверение по чл. 13, ал. 5 и 6 ППЗСПЗЗ. Това поставя под съмнение изводът на въззивния съд за завършена административна процедура по реституция на имота.)

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Няма публикувани съдебни актове в тази категория.

Българското прецедентно право