Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 13 юни 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Дали по пътя на тълкуването може да се измени вече поето с договора задължение?

При наличие на спор относно точния смисъл на договорни клаузи, съдът тълкува договора съгласно изискванията на чл. 20 ЗЗД, издирвайки действителната обща воля на страните; тълкувайки отделните уговорки във връзка едни с други и всяка една в смисъла, който произтича от целия договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността. С оглед конкретиката на отделния казус, съдът тълкува договора, изследвайки доколко буквалният смисъл на текста изразява действителната обща воля на страните; как следва да се тълкува отделната уговорка предвид систематичното й място в договора и общия му смисъл; може ли отделната уговорка да бъде тълкувана по аргумент за противното или за по-силното основание; каква е обичайно възприетата практика в отношенията между страните по договора. При изясняване на действителната обща воля на страните съдът може да изследва и обстоятелствата, при които е сключен договорът; поведението на страните преди и след сключването му – характера на преговорите за сключване на договора; разменената кореспонденция във връзка с това и как са изпълнявани задълженията по него след сключването му. Прилагайки установените в чл. 20 ЗЗД критерии при тълкуването съдът е длъжен да изясни точния смисъл на договора, а оттам и действителната воля на страните, която не може да бъде подменена. Не може по пътя на тълкуването да бъде изменено поето с договора задължение или пък да бъдат създадени права, които страните не са уговаряли, тъй като това би представлявало изменение на договора, което по силата на чл. 20а, ал. 2 ЗЗД е правомощие единствено на страните по него. Ограничението по чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК не е приложимо, когато спорът не е за наличието на съществуващо договорно отношение, а за смисъла на постигнатите договорености. В този случай, когато страните спорят за значението на отделни уговорки или когато договорът не съдържа всички уговорки, свидетелски показания са допустими за установяване на обстоятелствата, при които е сключен, както и каква е била действителната обща воля на страните.

Terms

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите на решението си всички доводи, твърдения и възражения на въззивника във въззивната жалба, както и да обсъди всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност при постановяване на въззивното решение?

Въззивният съд е длъжен да обсъди в мотивите на решението си въведените от страните доводи и възражения като прецени всички относими за спора доказателства поотделно и в тяхната съвкупност. Тази практика на ВКС се споделя изцяло от настоящия касационен състав. Обсъждането в мотивите на въззивното решение на всички оплакванията и твърденията, относими към правния спор, изложени във въззивната жалба, е гаранция за правилността на съдебния акт и за правото на защита на страните в процеса.

Terms

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За критериите при определяне на конкретния размер на обезщетението по чл. 52 ЗЗД, които съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Съдът следва да обсъди и вземе предвид при постановяване на решението си, за да определи справедлив размер на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, по който е допуснато касационно обжалване, е формирана константна, в т. ч. и задължителна съдебна практика, според която, при определяне на справедливото обезщетение за неимуществени вреди, резултат от причинена смърт, от значение са и възрастта на увредения, общественото му положение, отношенията между пострадалия и близкия, който търси обезщетение, като от значение са и редица други обстоятелства, които съдът е длъжен да обсъди и въз основа на оценката им да заключи какъв размер обезщетение по справедливост да присъди за неимуществени вреди – следва да се вземат предвид във всеки конкретен случай установените по делото конкретни обстоятелства, свързани с характера и тежестта на увреждането, интензитета и продължителността на претърпените емоционални болки и страдания, а така също и икономическото състояние в страната към момента на увреждането, израз, на което са и установените лимити на отговорност на застрахователя към този момент.

Terms

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Отчетник ли е лице, което е извършвало инвеститорски контрол по трудов договор в община?

Субекти на отговорността по чл. 23, т. 3 ЗДФИ са лицата, натоварени по силата на заеманата длъжност, или за случая, с осъществяването на контрол върху финансовото управление на организацията, а основанието за отговорността им е неупражнен контрол или допуснати нарушения при упражняване на контрола.

Terms

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно правомощията на въззивния съд при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение. За задължението на въззивния съд да обсъди относимите към правния спор доказателства, на които страните основават правата си, както и доводите и възраженията им, съобразно очертания пред него предмет на правния спор.

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Нищожен ли е на основание чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД договор за аренда, в който арендната цена е значително по-ниска от пазарната; срокът е 30-годишен и няма уговорка (клауза), която предвижда механизъм за индексация на арендната цена в съответствие с пазарните изменения и инфлация в срока на договора? (по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК)
Дали основанието по чл. 26, ал. 1, предл. трето ЗЗД е налице, когато срокът е прекалено дълъг в аспекта на това, че ЗАЗ предвижда минимален, но не и максимален срок на договора за аренда, включително да е пожизнен (чл. 4, ал. 1 ЗАЗ и чл. 28, ал. 2 ЗАЗ)? (по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)
Относно правния интерес от иск за прогласяване на абсолютна нищожност на договор за аренда, сключен от съсобственик, който не притежава повече от 50 % в съсобствеността, когато искът е предявен от друг съсобственик/ от другите съсобственици. (по чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК)

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона “Известете ме за обновления”, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.

Terms

Българското прецедентно право