Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 5 април 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Какви са действията, които общината трябва да предприеме, за да не носи отговорност за вреди от непозволено увреждане, при извършване ремонт на улица, общинска собственост?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като обсъди в съвкупност всички доказателства, както и доводите и възраженията на страните, а ако не възприема някои от доказателствата, то да изложи съображения за това. (По иск с правно основание чл. 45 ЗЗД за вреди от накърнен емоционален статус на адвокат, предизвикани от липсата на достъп до наетия от него имот с функции на адвокатска кантора)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Тече ли погасителна давност в изпълнителния процес от датата, на която е поискано или е било предприето последното валидно изпълнително действие? (По установителен иск срещу „Юробанк България“ АД за недължимост поради погасяване по давност)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За преклузията на възраженията на ответника в исково производство при предявен против него иск за реално изпълнение на договор, които възражения са във връзка с релевантни за същото правоотношение факти.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът да изясни въпроса дали имотът, предмет на делбата, е поделяем, преди да избере способа, по който да се извърши делбата, съответно допустимо ли е имотът да бъде изнесен на публична продан като неподеляем, без да е изяснен въпроса относно неговата поделяемост. Има ли задължение въззивният съд служебно да назначи експертиза за поделяемостта на имота, при направен довод за приложимостта на способ за извършване на делбата, обусловен от поделяемостта на имота, когато този въпрос е останал неизяснен при разглеждането на делото от районния съд? Когато в една сграда фактически съществуват самостоятелни обекти, необходимо ли е за тяхното обособяване в самостоятелни дялове да бъде изготвен инвестиционен проект? Когато е една сграда фактически съществуват самостоятелни обекти, които могат да бъдат разпределени в самостоятелни дялове, длъжен ли е съдът служебно да назначи експертиза, която да установи пазарната стойност на всеки един от тези обекти поотделно?

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Очевидна неправилност поради това, че въззивният съд е възприел неправилно съдържанието на поправеното основно решение на районния съд.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2020

По времето на действие на тълкувателните норми на ППВС №3 от 18.11.1980 г. в периода да образуване на процесното изпълнително производство на 1.09.2008 г. до отмяната на ППВС №3 от 18.11.1980 г. с ТР №2/2015 г. по тълк. д. №2/2013 г. на ОСГТК на ВКС следва ли да се приеме, че давностният срок е текъл и от кой момент?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Дължи ли се обезщетение по реда на чл. 31, ал. 2 ЗС за ползваната от непълнолетните деца на страните площ от съсобствения им имот – апартамент? Може ли съсобственик да претендира заплащане на подобрения, които не са финансирани от самия него, а са извършени в негова полза от трето лице – в случая от трето юридическо лице, видно от приложени по делото фактури за направени ремонти и разходи за закупуване на движими вещи?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради съмнение за допустимостта на въззивния акт поради произнасяне по нередовна искова молба, както и по искова молба, за която съществува съмнение, че липсва правен интерес от предявяването ѝ. (По иск на основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Относно предпоставките, които следва да са налице по делото за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техни близки на лица, извън кръга на посочените в ППВС №4/25.05.1961 г. и ППВС №5/24.11.1969 г.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Следва ли да се разграничава правото на собственост върху самата постройка и правото на собственост върху намиращото се в нея съоръжение /трансформатор/?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Представлява ли бездействието на длъжностни лица в структурата на Прокуратурата да приведат в изпълнение влязла в сила присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода, изключително основание за възникването на задължение за заплащането на обезщетение по чл. 49 във връзка с чл. 45 ЗЗД за вредите от убийство, извършено от осъденото лице в момент, когато е следвало да изтърпява наложеното му наказание лишаване от свобода?
Българското прецедентно право