Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 24 март 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото поотделно и в тяхната съвкупност и взаимна връзка?

Дали и в кои случаи при наличие на данни за поведенчески прояви на лицето, изразяващи се във физическа и словесна агресия, непристойно и агресивно поведение прокурорът следва да приеме, че е налице конфликт по смисъла на чл. 147, ал. 2 ЗЗдр и да откаже да внесе искане за задължително настаняване и лечение по чл. 157 ЗЗдр?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Следва ли съдът при преценка дали са изпълнени указанията му за отстраняване на нередовности в исковата молба да анализира в съвкупност изложеното в обстоятелствената част и петитума на исковата молба, както и в уточненията към исковата молба?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно предпоставките за прекратяване на трудовото правоотношение при условията на чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, и в частност – какво следва да е съдържанието на молбата за прекратяване на трудовото правоотношение и налице ли е прекратяване на правоотношението, в случай че заповедта не е връчена в седемдневен срок?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За определяне на паричното обезщетение за неимуществени вреди от трудова злополука с отчитане на здравословното състояние на ищеца понастоящем, продължителността на болките и страданията и последиците от увреждането.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Длъжен ли е въззивният съд да обсъди в мотивите си всички възражения, наведени с въззивната жалба, както и доводите на страните, допустими и относими към предмета на спора, фактите, на които се основават и доказателствата за тях?

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 52 ЗЗД относно критериите за определяне справедлив размер на обезщетение за неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигане и поддържане на обвинение, както и за задължението на въззивния съд да вземе в предвид всички конкретно, обективно съществуващи обстоятелства по делото, релевантни при определяне размера на обезщетението, като посочи и конкретното им проявление.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

С разпоредбата на чл. 23 от Регламент /ЕО/2201/2003 г. /отм./ относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, относима към основанията за непризнаване на решения за родителска отговорност, предвидена ли е хипотеза за неприемане на чуждестранното решение поради предходен влязъл в сила съдебен акт между страните, постановен в държавата –членка, където се иска признаването?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът в мотивите на постановения съдебен акт да обсъди всички доказателства, събрани по делото, както и всички доводи и възражения, релевирани от страните и относими към предмета спора?
Българското прецедентно право