Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 21 март 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички възражения на страните и да обсъди всички събрани по делото доказателства, обоснован с конкретно посочване на необсъдените доказателства и доводи.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За приложението на критерия за справедливост в чл. 52 ЗЗД, съобразно обективно установените вреди и търпими от тях болки и страдания и в съответствие с всички относими критерии за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди. (По иск срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве” за обезщетяване на претърпени от ищеца неимуществени вреди, в причинна връзка с ПТП)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Когато волеизявлението на банката – кредитор за обявяване на кредита за предсрочно изискуем е инкорпорирано или приложено в/към исковата молба, настъпва ли предсрочна изискуемост в хода на исковия процес и от кой момент?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да изложи съображения и да даде отговор по всички доводи и възражения на страните?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли е „тежко“ нарушение на трудовата дисциплина, по смисъла на чл. 190, ал. 1, т. 7 КТ, в случай на виновно неизпълнение на трудови задължения, по смисъла на чл. 126, т. 5 КТ, от значение ли е продължителността във времето на извършеното нарушение на трудовата дисциплина или съдът дължи изследване на обстоятелството дали нарушението би могло да създаде възможност за значителни неблагоприятни последици за работодателя, независимо от неговата продължителност?
Нарушението на трудови функции, свързани със задължения по опазване на обществената сигурност, по опазване на живота и здравето на множество хора или на сериозни материални блага, винаги ли се квалифицира като тежко нарушение на трудовата дисциплина?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли да бъде определена наемна цена за изградените сгради и съоръжения на пречиствателна станция за отпадни води без пазарни аналози на подобни съоръжения, съгласно използваните методи на пазарен подход и приходен подход?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

При установено софтуерно въздействие върху средство за измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването й в неизведен на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача на електрическа енергия по реда на чл. 183 ЗЗД?

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е съдът да обсъди в мотивите си заключенията и обясненията на вещите лица по СМЕ, противоречията в тях, доводите на страна във въззивната жалба, в съответствие с останалите доказателства по делото, и да изложи самостоятелни мотиви кои факти и обстоятелства приема за доказани и кои не?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Как се определя цената и родовата подсъдност на иска, когато предмет на същия е разваляне на договор само по отношение на идеални части от прехвърленото с него право на собственост – въз основа на данъчната оценка за целия имот или само на процесните идеални части?
Българското прецедентно право