Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 8 март 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Каква разлика в престациите по един договор обуславя извод за нееквивалентност между тях и представлява накърняване на добрите нрави? Може ли при договор за възлагане на поддръжка на общи части на сградата еквивалентността на престациите да се преценява като съотношение на цената по договора и реално получения приход от имота?
Когато консумативните разходи за една сграда се заплащат на доставчиците чрез дружеството, което осъществява поддръжката на общите части на сградата, може ли да се приеме, че изявлението на това дружество до собственик на самостоятелен обект, че ще прекрати предоставянето на комунални услуги при несключване на договор за поддръжка на общите части, представлява заплаха по смисъла на чл. 30 ЗЗД? (на осн. чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК)

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

В кой момент се преклудира възражението за придобиване по давност на идеална част от съсобствен имот в производството по съдебна делба, когато това възражение е заявено като защитно средство срещу направено в отговора на исковата молба твърдение на съделител- ответник по делбеното дело, че е изключителен собственик на делбения имот по завещание, което завещание обаче не е представено с отговора, а по-късно, и по което завещание съдът е дал срок на съделителите да заявят становище?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли с иск по чл. 108 ЗС да се иска предаване на владението на недвижим имот, намиращ се под чужда сграда, без да се иска премахване на сградата с иск по чл. 109, ал. 1 ЗС?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Длъжен ли е въззивният съд да се произнесе по всички доводи и възражения на страните във въззивната жалба и в отговора към нея, при съблюдаване на очертаните с въззивната жалба предели на въззивното производство?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

По приложението на чл. 340, ал. 2 ГПК, а именно – легитимирано ли е лице, поставено под пълно запрещение, само да предяви иск за отмяна на запрещението си?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

Когато по делото липсват доказателства, че молителят в откритото по реда на чл. 83, ал. 2 ГПК производство получава доходи от управление на дружества, представил е пред съда декларация, в която е посочена липсата на доходи от договори за управление, може ли съдът по свой почин да предполага наличие на доходи, които съществуват и евентуално постъпват в патримониума на молителя и на това основание да формира своя преценка по реда на чл. 83, ал. 2 ГПК и да не приема декларираното от молителя?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

1. Длъжен ли е ответникът да докаже техническата и метрологична годност на средството за търговско измерване (СТИ), монтирано в обекта, за да може съдът по отрицателния установителен иск на крайния клиент срещу оператора на електроразпределителната мрежа да установи основанието на оспореното вземане, произтичащо от преизчисляване на количеството електрическа енергия, измерено чрез показания в неиндивидуализиран (скрит)регистър на СТИ, при действието на измененията в Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 54/2012 г. в сила от 17.07.2012 г.) и раздел IX от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране (обн. в ДВ, бр. 35/2019 г., в сила от 04.05.2019 г.)?
2. Каква е доказателствената сила и доказателственото значение на протоколите за техническа и метрологична годност на СТИ, монтирано в обекта, съставени от Българския институт по метрология?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което не е измерено цялото количество на доставената в обекта ел.енергия, възниква ли за доставчика вземане поради разликата между измереното и реално доставеното количество, въпреки че в релевантния период с решение № 1500/ 06.02.2017 г. по адм.д. № 2385/ 2016 г. на Върховен административен съд са отменени правилата по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ и чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, с изключение на чл. чл. 48 – 51 от ПИКЕЕ?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При иск по чл. 109 ЗС представлява ли неоснователно действие, пречещо на ищеца да упражнява правото си на собственост липсата на съгласие за съвместно ползване на електрическа инсталация в собствения на ответника имот в хипотеза, в която за доставка на електрическа енергия е сключен договор между ответника и електроразпределителното дружество и към момента на придобиване на самостоятелния обект в сграда от ищците имотът им е бил електрифициран и ответникът е заплащал консумираната електрическа енергия на електроразпределителното дружество, а собствениците на самостоятелни обекти, електроснабдени през неговия имот, са му възстановявали сумите за консумираната в техните имоти електрическа енергия?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Необходимо ли е безспорно да бъде доказана близка житейска връзка между пострадалия и ищеца, независимо от наличието на формална родствена връзка между тях и ако се установи обратното налице ли е основание за намаляване размера на обезщетението и дори неговото неприсъждане и има ли значение възрастта на лицата за емоционалната връзка?

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Налице ли е правно основание за определяне и начисляване цената на допълнителни количества енергия, ако корекцията е извършена след влизане в сила на ПИКЕЕ, обн. ДВ бр. 35 от 30.4.2019 г., в случай, че корекцията обхваща и период от време, предхождащ влизането им в сила?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За приложението на чл. 52 ЗЗД, за проверка на съответствието му с разясненията, дадени в т.ІІ от ППВС №4/68 г., където е прието, че понятието “справедливост” не е абстрактно, а е свързано с преценката на редица конкретни обективно съществуващи обстоятелства, които трябва да се имат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За конститутивното действие на влязлото в сила решение по уважен иск с правно основание чл. 29, ал. 3 СК и за обективните предели на СПН на решението – дали същото има действие само по отношение на наличните към момента на прекратяване на съпружеската имуществена общност имущества, придобити от съпрузите или има действие и по отношение на имущества, придобити в режим на СИО, с които съпрузите са се разпоредили по време на брака и същите не са налични към момента на прекратяване на съпружеската имуществена общност?
Българското прецедентно право