Добър вечер! Моля, влезте в профила си!

Dictum Плюс – 28 февруари 2023 г.

Поредица Dictum Плюс – ежедневен бюлетин за новите съдебни актове, публикувани в информационната система за съдебна практика на Върховния касационен съд по граждански и търговски дела

Електронно периодично издание: ISSN 2738-750X


Здравейте,

Представяме Ви последно публикуваните, релевантни съдебни актове на Върховния касационен съд.

Екипът на “Българското прецедентно право” Ви пожелава ползотворна работа и успешен ден!

Оставаме на Ваше разположение.


I. Практика по чл. 290 ГПК и други основания

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За проверка на допустимостта на въззивното решение, доколкото единият от съделителите е починал преди приключване на съдебното дирене по делото.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли по реда на поправка на явна фактическа грешка да се иска и допуска допълнително осъждане, т.е допълване на решението, и да се цели отстраняването на правни, а не на фактически пропуски?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

За проверка допустимостта на постановеното въззивно решение, с оглед спазване на преклузивния срок за предявяване на иска на осн. Чл. 59, ал. 3 ЗБН.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно критериите за определяне от страна на съда на справедливо по смисъла на чл. 52 ЗЗД обезщетение за неимуществени вреди, причинени от деликт.

Относно предпоставките и начина на отчитане на съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалия, съгласно правилото на чл. 51, ал. 2 ЗЗД.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия и следва ли да се ангажира отговорността на купувача по реда на чл.183 ЗЗД в този случай?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Относно дейността на въззивната инстанция като инстанция по същество, правомощията и при разглеждане на въззивната жалба и съдържанието на мотивите на въззивното решение, във връзка и с посочените в конкретния случай в жалбата оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на първоинстанционното решение в частта относно възприетите квоти в допуснатия до делба УПИ, с оглед твърдяното в полза на дарение.

II. Предстояща практика

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

За задължението на въззивния съд да обсъди всички събрани по делото доказателства заедно и поотделно, както и да отговори на всички възражения и доводи на страните, свързани с твърденията им.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

При направено оплакване във въззивната жалба за допуснати процесуални нарушения, въззивният съд длъжен ли е да събере доказателства, които се събират служебно от съда /експертиза, оглед, освидетелстване/, за да изясни фактическата страна на спора?
Българското прецедентно право