Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Необходимо ли е владелецът да направи изрично изявление или да извърши някакви други фактически и/или правни действия, за да демонстрира пред трети лица, включително и евентуални собственици на имота, че след установяване на фактическата власт върху имота владее имота за себе си?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

касаторът счита, че е налице противоречие с решение №128 от 07.12.2018 г. по гр. д.№4841/2017 г. на ВКС, ГК, ІI г. о., решение №61 от 07.06.2018 г. по гр. д.№2610/2017 г. на ВКС, ГК, І г. о., решение №111 от 31.10.2019 г. по гр. д.№665/2019 г. на ВКС, ГК, ІI г. о., решение №55/21.06.2022 г. по гр. д.№2826/2021 г. на ВКС, ГК, І г. о., решение №17 от 18.02.2021 г. по гр. д.№2253/2020 г. на ВКС, ГК, І г. о., решение №99 от 06.08.2019 г. по гр. д.№2331/2018 г. на ВКС, ГК, І г. о. и решение №63/28.06.2019 г. по гр. д.№2296/2018 г. на ВКС, ГК, ІI г. о.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се сочи противоречие на обжалваното решение с решение №1174 от 11.11.1985 г. по гр. д.№518 от 1985 г. на ВС, I г. о., решение №1543 от 30.10.2002 г. по гр. д.№1898/2001 г. на ВКС, решение №203/23.06.1995 г. по гр. д.№1336 от 1995 г. на ВС, ГК, II г. о. и решение №233/27.07.2010 г. по гр. д.№116/2009 г. на ВКС, ГК, I г. о.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Може ли да се приеме, че при обжалване на част от решение, за което страната няма правен интерес да го обжалва, но въпреки това го е обжалвала, то необжалваната част на решението влиза в сила от датата на постановяването му, когато то е постановено вследствие на процесуалното действие при признание на иска?

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

се сочи противоречие с практика на ВКС- решение №31/21.06.2013 г. по гр. д.№310/2012 г. на ВКС, ГК, I г. о., решение №432 от 18.03.2013 г. по гр. д.№90/2012 г. на ВКС, ГК, I г. о. и решение №12 от 08.06.2016 г. по гр. д.№3868/2015 г. на ВКС, ГК, I г. о.