Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

имат за предмет тълкуване на правото на ЕС, което предпоставя отправяне на преюдициално запитване по чл. 628 ГПК и сл.. Акцентира на обстоятелството, че дори да се приеме приложим германският закон, съдържанието на същия не е надлежно доказано по делото.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Предопределена ли е волята на акционера, при освобождаване от отговорност на членовете на СД и одобряване на годишния финансов отчет, от предварително запознаване с факти и аргументи относно съществените елементи на сделка, обусловили действията по разпореждане с основен актив на дружеството?

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2021

Следва ли съдът да обсъди всички събрани по делото доказателства, заедно и поотделно и следва ли съдебното решение да бъде постановено въз основа на всички събрани доказателства и след тяхната съвкупна преценка?
При отмяна на решението на първоинстанционния съд, с което искът е бил отхвърлен, следва ли въззивният съд, освен съображения във връзка с въззивната жалба, да обсъди и всички възражения на ответника, изложени против иска пред първоинстанционния съд?
(По иск на „Булфарма” ООД срещу „Термосист” ЕООД за плащане на неустойка съгласно договор за строителство, както и насрещен иск от „Термосист„ ЕООД насрещни искове за дължима цена по договора за строителство и стойността на допълнително възложени по изпълнението на договора доставки и работа, ведно с мораторна лихва върху всяка от сумите)

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

Поради очевидна неправилност на въззивното решение, изводима единствено и само от мотивите му: неправилно съобразена доказателствена стойност на оспорения протокол на ОС, в качеството му и на диспозитивен документ, носещ подписите на всички съдружници в ищцовото дружество и материализиращ волята на всеки от тях за предявяването на настоящия иск.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

се обосновава в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, поради противоречие на приетото от въззивния съд с т. 6 ТР №7/2013 г. по тълк. дело №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, възприето и в последващи тълкувателни решения, съответно посочени.

Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

/ – досежно твърдението за липса на мотиви по всички преценими предпоставки за допускане обезпечение на исковете. Намират, че въззивния съд е изложил такива относно правния интерес на ищците и обезпечителната нужда – приемайки я, че с оглед вида на претенцията / парична / се предполага.

Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

В кой момент възниква правото на една трета от членовете на читалището с право на глас да свикат извънредно ОС от свое име: в момента на депозиране искането за свикване на извънредно ОС или при изричен или мълчалив отказ на настоятелството – с изтичане на 15-дневен срок по чл. 15, ал. 1 ЗНЧ, предл. трето?